Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:05:33

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de renúncia d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Comunicat de renúncia d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Renúncia voluntària i cessió del vehicle a favor de l'Ajuntament pel posterior desballestament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Permís de circulació
- Fitxa tècnica del vehicle
- Claus del vehicle

Observacions:
- La renúncia no eximeix del pagament dels deutes endarrerits corresponents al vehicle.
- S'ha de fer constar la matrícula, la marca, el model i on es troba estacionat el vehicle.
- L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de trasllat al dipòsit de vehicles, de donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i del mateix Ajuntament i del desballestament.
- El vehicle s'ha de trobar a la ciutat de Girona, però l'impost no és necessari que estigui al mateix Ajuntament.
- Caldrà lliurar la documentació (permís de circulació i fitxa tècnica) i les claus del vehicle.

Legislació
- Ordenança municipal de circulació.
- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
-

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010