Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 16:35:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat en relació a una parada de mercat de marxants

Comunicat en relació a una parada de mercat de marxants

Les persones titulars d'una parada al mercat han de comunicar a l'ajuntament la seva absència temporal per vacances, malaltia... De la mateixa manera s'ha de comunicar la baixa definitiva.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Comunicat en relació a una parada de mercat:
- Dotze darrers rebuts de la Seguretat Social d'autònoms / certificat d'estar al corrent de pagament d'autònoms
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Assegurança de responsabilitat civil (si escau)
- Fotocòpia del justificant d'alta a al padró d'IAE, en cas de no ser local
- Declaració d'estar al corrent de tributs de la Seguretat Social

Observacions:
En cas d'absència temporal per malaltia s'ha d'aportar el certificat o baixa mèdica.
El termini màxim d'absència per vacances és de dos mesos.

Legislació
- Ordenança per a la venda no sedentària en mercats de marxants de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010