Ajuntament de Girona

dimarts 26 de juliol 2016, 23:44:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud/Renovació de la bonificació en la taxa de la quota anual a les persones abonades a les piscines municipals

Sol·licitud/Renovació de la bonificació en la taxa de la quota anual a les persones abonades a les piscines municipals

L'Ajuntament aplicarà bonificacions a la quota anual de les piscines municipals, a les persones amb pocs recursos.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de la quota anual d'abonament a les piscines municipals:
- Justificant de la situació personal
- Justificant d'ingressos d'Hisenda / autorització de la persona interesada
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària

Observacions:
La persona interessada ha d'estar empadronada a la ciutat de Girona.
Les famílies que tenen dret a la bonificació en la taxa d'abonats/des a les piscines municipals, o a altres equipaments municipals, són aquelles que tenen uns igressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si és un membre de la unitat familiar, el límit serà de 569 euros.
- Si són dos membres de la unitat familiar, el límit serà de 740 euros.
- Si són tres membres de la unitat familiar, el límit serà de 911 euros.
- Si són quatre membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.081 euros.
- Si són cinc membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.252 euros.
- Si són sis membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.423 euros.
- Si són set membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.594 euros.
S'hauran d'aportar els justificants dels ingressos de tots els membres del nucli familiar:
- Full de nòmina del darrer mes
- En el cas de cobrar alguna prestació o subsidi: certificat que acrediti l'import i el tipus de prestació o subsidi
- En el cas que algun dels membres del nucli familiar no treballi, cal portar:
- Document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social acreditant que no figura com a titular de cap pensió pública
- Document de l'Oficina de treball acreditant que hi figura inscrit/a i no rep cap prestació ni subsidi d'atur.
- En cas de jubilació: certificat conforme es cobra o no prestació o pensió.
Si té dret a la reducció, es poden tenir en compte altres situacions personals. Aquestes situacions suposa aplicar el tram 1 de l'Annex 1 i són:
- En cas de ser un infant acollit, els document a aportar són: resolució administrativa d'acolliment que emet la Generalitat de Catalunya.
- En cas de reconeixement de disminució: certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya.
- Si són família nombrosa: carnet de família nombrosa.
- Si són família monoparental: carnet de famílina monoparental.
- En cas de malaltia: certificat del metge.
La sol·licitud s'haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits.
Durant els mesos de febrer a març no s�haurà de pagar la taxa d�inscripció.
Només es podran demanar les bonificacions com a soci de les piscines del 2 de gener al 31 de març de 2016.Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010