Ajuntament de Girona

dimecres 17 de juliol 2024, 23:42:12

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud/Renovació de la bonificació en la taxa de la quota anual a les persones abonades a les piscines municipals

Sol·licitud/Renovació de la bonificació en la taxa de la quota anual a les persones abonades a les piscines municipals

L'Ajuntament aplicarà bonificacions a la quota anual de les piscines municipals, a les persones amb pocs recursos i que requereixin l'ús de les piscines amb una finalitat terapèutica.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
La persona interessada ha d'estar empadronada a la ciutat de Girona.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de bonificació de la quota anual d'abonament a les piscines municipals:
- Justificant de la situació personal
- Autorització per consultar els ingressos de la unitat de convivència a l'Agència Tributària
- Certificat mèdic
Especificacions de documentació a aportar:
- Justificant de situació personal (infant acollit, reconeixement de disminució, famílina nombrosa/monoparental)

Observacions:
Es podrà demanar durant tot l'any i permetrà l'accés a les piscines de Palau i Santa Eugènia- Can Gibert del Pla en tot el seu horari d'obertura.
La bonificació no serà familiar, sinó individual i específica per la persona que ho sol·liciti amb una finalitat terapèutica.
Les persones que tenen dret a la bonificació en la taxa d'abonats/des a les piscines municipals són aquelles que tenen uns igressos de la unitat familiar que no superen el següent barem:
- Si és un membre de la unitat familiar, el límit serà de 569 euros.
- Si són dos membres de la unitat familiar, el límit serà de 740 euros.
- Si són tres membres de la unitat familiar, el límit serà de 911 euros.
- Si són quatre membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.081 euros.
- Si són cinc membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.252 euros.
- Si són sis membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.423 euros.
- Si són set membres de la unitat familiar, el límit serà de 1.594 euros.
S'hauran d'aportar els justificants dels ingressos de tots els membres del nucli familiar:
- Full de nòmina del darrer mes
- En el cas de cobrar alguna prestació o subsidi: certificat que acrediti l'import i el tipus de prestació o subsidi
- En el cas que algun dels membres del nucli familiar no treballi i no cobri cap prestació o subsidi, cal portar:
- Document de l'Institut Nacional de la Seguretat Social acreditant que no figura com a titular de cap pensió pública
- Document de l'Oficina de treball acreditant que hi figura inscrit/a i no rep cap prestació ni subsidi d'atur.
- En cas de jubilació: certificat conforme es cobra o no prestació o pensió.
Si té dret a la reducció, es poden tenir en compte altres situacions personals. Aquestes situacions suposa aplicar el tram 1 de l'Annex 1 i són:
- En cas de ser un infant acollit, els document a aportar són: resolució administrativa d'acolliment que emet la Generalitat de Catalunya.
- En cas de reconeixement de disminució: certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya.
- Si són família nombrosa: carnet de família nombrosa.
- Si són família monoparental: carnet de famílina monoparental.
- En cas de malaltia: certificat del metge.
La sol·licitud s'haurà de renovar anualment acreditant que se segueixen complint els requisits.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Bonificació quota anual piscines

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010