Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:26:33

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Petició de notificacions electròniques

Petició de notificacions electròniques

Les persones interessades poden demanar rebre les notificacions electròniques de totes les resolucions municipals o dels tràmits indicats expressament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
És indispensable disposar d'una adreça electrònica.

Observacions:

El sistema de notificacions de l'Ajuntament de Girona és l'e-NOTUM. Per poder accedir a aquest servei de notificacions electròniques és imprescindible que la persona interessada disposi d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATcert): IdCAT, e-DNI, T-CAT, FNMT (Fábrica nacional de moneda y timbre) Firmaprofesional, Autoritat de Certificació de l'advocacia o Camerfirma (només per a empreses).

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- 29/2010, del 3 d�agost, de l�ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
- Ordenança reguladora de l'administració electrònica

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010