Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:06:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

La Comissió de la Copa té l'objectiu de gestionar la instal·lació, el funcionament i activitats de les barraques de l'espai de La Copa.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica

Observacions:
La Comissió de La Copa estarà integrada per:
- 9 membres designats entre les persones proposades per entitats ciutadanes amb personalitat jurídica pròpia que responguin a una convocatòria pública de l'Ajuntament. S'escolliran en primer lloc per ordre d'antiguitat al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, en segon lloc per el nombre de vegades que han tingut parada a La Copa i, en cas d'empat, es farà un sorteig davant de la Secretaria General de l'Ajuntament. La condició de membre té una durada màxima de 3 anys i s'aniran renovant amb les propostes que cada any presentin les entitats.
- 4 membres designats entre les entitats que obtinguin parada: 3 del grup A i 1 del grup B. Es podran presentar voluntaris, un cop fet el sorteig. Si el nombre de voluntaris supera el de llocs disponibles es sortejaran les places entre els voluntaris. Si no hi ha prou voluntaris, es realitzarà un sorteig entre les entitats amb parada, respectant la proporció entre els dos grups. La condició de membre durarà des del dia del sorteig fins a la valoració de les Fires.
- 3 membres en representació de l'Ajuntament de Girona: 1 regidor i 2 tècnics, amb veu i sense vot. La condició de membre serà efectiva mentre tingui vigència la seva condició de representant municipal.
Cap membre de la Comissió podrà participar en el procés de contractació d'empreses subministradores de serveis necessaris a l'espai de La Copa si té algún tipus de relació laboral, de consanguinitat fins a segon grau, d'afinitat o d'enemistat amb aquestes.
Les entitats representades a la Comissió hauran de nomenar un titular i un suplent. Si no assisteixen a tres sessions de treball de la Comissió, l'entitat que representen causarà baixa i es demanarà la propera de les que s'hagin presentat que anomeni un titular i un suplent i formi part de la Comissió.

Legislació
- Bases anuals per la convocatòria per la instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Més informació
Normativa de la Copa

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010