Ajuntament de Girona

divendres 29 de juliol 2016, 00:10:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

El certificat determinarà la compatibilitat o incompatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada
- Tothom que aporti un document original d'autorització per fer el tràmit i una còpia del document identificatiu de la persona interessada
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom que aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de la persona o entitat interessada

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal


Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2016: 50,05 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal
- Plànol d'emplaçament (UMAT)
- Memòria descriptiva
- Plànol de distribució del local
- Requeriment de l'activitat respecte dels serveis municipals
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl

Observacions:
El certificat farà constar com a mínim els següents aspectes:
a) Classificació i qualificació del sòl on es pretén emplaçar l'activitat, amb indicació del planejament que ho estableix
b) Grau d'urbanització
c) Afectació o no de béns o drets de titularitat municipal
d) Necessitat de llicència d'obres
Es pot sol.licitar com a consulta prèvia a la redacció del projecte.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de llicència d'obres
Comunicat d'activitats amb baixa incidència ambiental (annex III-2)
Comunicat d'activitats amb incidència ambiental (annex III-1)
Comunicació prèvia per a la realització d'obres

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010