Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 03:09:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Sol·licitud d'instal·lació de parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires de Sant Narcís

Cessió gratuïta de parades per a la venda de begudes i entrepans a la Copa durant les Fires de Sant Narcís a entitats, associacions, altres associacions cíviques, culturals i esportives, associació d'estudiants i consell d'estudiants de la Universitat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
Les entitas, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives:
- Relació de 10 persones responsables designats per l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
Associacions i consell d'estudiants de la Universitat de Girona:
- Sol·licitud del Vice-rectorat d'Estudiants i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona, en el que proposi 3 associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants.
- Relació de 10 persones responsables per cada associació i una pel Consell d'Estudiants per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
Especificacions de la documentació a aportar:
- Instància específica
Les entitas, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives:
- Relació de 10 persones responsables designats per l'entitat, per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.
- Fotocòpia dels documents identificatius de les persones responsables de l'entitat.
Associacions i consell d'estudiants de la Universitat de Girona:
- Sol·licitud del Vice-rectorat d'Estudiants i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona, en el que proposi 3 associacions d'estudiants i el Consell d'Estudiants.
- Relació de 10 persones responsables per cada associació i una pel Consell d'Estudiants per a la cobertura de les tasques de les parades durant els dies de les Fires.

Observacions:
- Les entitas, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d'actuació estrictament local, sense afany de lucre, han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitas Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys.
- Acreditació, fefaent (cartells anunciadors de l'activitat, publicitat a la web de l'entitat o en premsa, etc), d'haver realitzat un mínim de quatre activitats, a la ciutat de Girona, organitzades per l'entitat i obertes a la participació ciutadana, durant l'any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- En el cas de les entitats esportives s'admetrà el calendari de competició federada en la qual participin i que haurà d'estar segellat per la federació corresponent, i ser original.
- El termini de presentació de sol·licituds és fins al 2 de juny de 2019.

Legislació
- Bases anuals per a la cessió gratuïta d'instal·lació de parades per a la venda de begudes i entrepans durant les fires de Sant Narcís a entitats de la ciutat de Girona.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud per formar part de la comissió de la Copa

Més informació
Normativa de la Copa

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010