Ajuntament de Girona

diumenge 24 de març 2019, 20:20:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització d'actes electorals

Sol·licitud d'autorització d'actes electorals

Sol·licitud d'autorització d'actes electorals de les diferents candidatures, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es presenten a les eleccions.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Hi ha diferents formes de tramitar-ho depenent de cada cas:
- Si l'acte és a la via pública, cal demanar autorització a l'Ajuntament. Cal fer instància adreçada a la secció d'Estadística, que farà el decret d'autorització si s'escau.
- Si l'acte és en locals municipals cedits de forma gratuïta a disposició dels partits, cal adreçar-se a la Junta Electoral de Zona.
- A la resta de locals municipals, poden adreçar-se directament a l'equipament o a la Unitat d'Estadística (es derivarà a l'equipament perquè caldrà cobrar taxes.)

Legislació
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010