Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:35:56

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de baixa de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Comunicat de baixa de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Comunicat de baixa del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica per retirar definitivament un vehicle de la circulació.


Obtenir instància

La tramitació en línia d'aquest tràmit es realitza a través de l'Oficina Virtual Tributària.

Cliqueu en el següent enllaç per accedir-hi:

Accés a l'Oficina Virtual TributàriaOn adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Prèviament cal comunicar la baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robament del vehicle a Trànsit.
Es faran les devolucions parcials per trimestres no vençuts de l'impost en cas que figuri pagat. Per tant a partir de l'1 d'octubre ja no és pot gaudir d'aquesta devolució.
En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals.
En qualsevol altre cas, com canvi de persona titular o baixa temporal del vehicle, tindran efectivitat l'any següent.
Si es vol fer d'alta un vehicle que estava de baixa temporalment, s'ha de comunicar a l'Ajuntament, adjuntant la fitxa tècnica del vehicle i es genera un rebut de l'IVTM proporcional al que queda d'any. Amb aquest document s'ha d'anar a Trànsit per obtenir el permís de circulació.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010