Ajuntament de Girona

dijous 28 de juliol 2016, 16:26:02

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de baixa de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Comunicat de baixa de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Comunicat de baixa del padró de l'impost de vehicles de tracció mecànica per retirar definitivament un vehicle de la circulació.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- La persona interessada.
- Tothom que aporti una autorització per fer el tràmit i una fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada.
- Tothom que aporti poders notarials per actuar en nom de la persona interessada.

Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Presencialment a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Correu postal

Observacions:
Prèviament cal comunicar la baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robament del vehicle a Trànsit.
Es faran les devolucions parcials per trimestres no vençuts de l'impost en cas que figuri pagat. Per tant a partir de l'1 d'octubre ja no és pot gaudir d'aquesta devolució.
En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals.
En qualsevol altre cas, com canvi de titular o baixa temporal del vehicle, tindran efectivitat l'any següent.
Si es vol fer d'alta un vehicle que estava de baixa temporalment, s'ha de comunicar a l'Ajuntament, adjuntant la fitxa tècnica del vehicle i se li genera un rebut de l�IVTM proporcional al que queda d�any. Amb aquest document s'ha d'anar a Trànsit i se�ls dóna el permís de circulació.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010