Ajuntament de Girona

divendres 19 de gener 2018, 04:10:24

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de condonació de deute municipal per treballs en benefici de la comunitat

Sol·licitud de condonació de deute municipal per treballs en benefici de la comunitat

S'ofereix una alternativa que permeti, en circumstàncies justificades, realitzar el pagament d�un deute municipal a través de la realització de treballs en benefici de la comunitat, quan la prestació patrimonial no sigui possible realitzar-la amb diners.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
El Treball en Benefici de la Comunitat (TBC), és una prestació:
- Personal, no delegable o subcontractable, p.ex. els pares no poden fer-ho pels fills.
- Voluntària (en quant el deute condonable, total o parcial, i el consentiment del lloc i de l'horari). Atès el caràcter voluntari, s'entendrà que desisteix de la petició en cas de no atendre la comunicació amb el personal municipal a través del telèfon o correu electrònics facilitats (llevat de les notificacions de les resolucions).
- Gratuïta (la contraprestació només és la condonació)
- Coberta pels riscs a tercers, personals i d'accident amb assegurances a càrrec de l'Ajuntament.
Ho poden sol·licitar:
- Persones físiques.
- Persones majors d'edat
- Han d'estar empadronades al municipi de Girona, (excepte sancions per l'ordenança de civilitat).
Només són condonables:
- Sancions no molt greus (no tributàries ni urbanístiques).
- Multes no molt greus en període d'executiva (amb recàrrec).
- Lloguers d'habitatges municipals o/i les corresponents despeses de la comunitat de veïns i d'altres classes a càrrec del llogater.
- No poden ser reincidents en la comissió d'alguna de les infraccions administratives que formen part del deute.
La suspensió d'un deute no evita la de la resta de deutes.
Les multes i sancions han d'haver esdevingut deute, i tenir el corresponent número de rebut, en període executiu.

Legislació
- Ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat.
- Ordenança municipal de civilitat.

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010