Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 03:39:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ajudes per a primers enregistraments fonogràfics de La Marfà-Centre de Creació Musical

Sol·licitud d'ajudes per a primers enregistraments fonogràfics de La Marfà-Centre de Creació Musical

Aquesta ajuda consisteix en la cessió dels recursos disponibles a La Marfà -Centre de Creació Musical (estudi de gravació i bucs d'assaig), així com la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l'enregistrament, i l'acompanyament d'un productor musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica de l'enregistrament, durant el màxim d'hores que determini la convocatòria per cadascun dels grups seleccionats.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, vinculades a les comarques gironines.

Els processos de creació i producció dels projectes musicals, objecte de les diferents modalitats d'ajuts, s'han de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, en espais o equipaments de la ciutat de Girona o de les comarques gironines.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
A) Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades a l'execució del projecte.
B) Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals optin.
C) No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat d'ajut en l'any anterior.
D) Propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats.
E) Els sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
F) Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.
G) Pel que fa als requisits generals i en relació a les persones jurídiques, s'acreditaran amb la presentació dels estatuts (per a entitats sense ànim de lucre) o la documentació relativa a l'epígraf d'activitats econòmiques (per a societats).
H) En tots els casos, en el supòsit cas de que la sol·licitud la presenti una persona diferent al beneficiari, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.

Observacions:
Existeixen unes bases específiques per a la convocatòria:https://web.girona.cat/subvencions?id=11984713

Les ajudes seran en espècie. No hi ha pagament directe al beneficiari, sinó contractació de serveis professionals responsables de fer la formació i l'acompanyament artístic.

Segons la convocatòria del 2024 el termini de presentació de sol·licituds serà del 4 al 22 de març.

Més informació
La Marfà
Bases i convocatòria
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010