Ajuntament de Girona

dissabte 30 de juliol 2016, 05:26:46

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció per a les associacions de comerciants de Girona

Sol·licitud de subvenció per a les associacions de comerciants de Girona

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades al foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat.


Obtenir instància

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Tothom qui aporti un document original de representació d'una entitat
- Tothom qui aporti un document original de poders notarials per actuar en nom de l'entitat interessada


Com fer-ho:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar:
- A les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana
- Als registres auxiliars (si s'escau)
- Per correu postal


Documentació que cal aportar:
- Memòria d'accions per a la qual sol·licita subvenció
- Pressupost d'ingressos i despeses

Observacions:
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocaròria les associacions que reuneixin els següents requisits:
- estar inscrits al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Girona
- tenir la documentació actualitzada (memòria de l'any anterior i programació d'aquest any, així com el corresponent pressupost anual d'ingressos i despeses)
- i tal com expressa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:
- persones o entitats que estiguin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que hi concorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria
- no poden obtenir la condició beneficiària les persones o entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la norma reguladora:
- haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pérdua de la possiblitat d'obtenir subvencions o ajuts públics
- haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs
- haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit a l'Administració
- estar incursos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatiblitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 3/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries
- no estar al corrent de les obligacions tributàrieso davant de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents
- tenir residència fiscal en un país o territori qualificat pe reglament com paradís fiscal
- no estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que determini el reglament
- haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.
Les sol·licituds s'adreçaran a l'alcalde de la ciutat de Girona.
El termini de presentació de l'última convocatòria va ser el 31 d'octubre del 2013.

Legislació
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Compliment Llei 11/2007
Baix

 

© 2016 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010