Ajuntament de Girona

divendres 29 de maig 2020, 06:20:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda

Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda

L'objectiu de la zona verda és prioritzar l'estacionament de les persones residents de la zona davant dels vehicles de fora. En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, però amb tarifes i horaris diferenciats segons el lloc de residència de la persona usuària i del vehicle que pot aparcar.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Permís de circulació del vehicle
- Fitxa tècnica del vehicle
A més a més, segons cada supòsit s'haurà de presentar la següent documentació:
a) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle que paga l'IVTM a Girona però la titular és una altra persona:
- Fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri com a conductora habitual o primera conductora.
b) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa:
- Fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar també un certificat de l'empresa que autoritzi a la persona que sol·licita la targeta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa no hi figura el període o s'ha superat la data de finalització, cal aportar també l'últim rebut.
c) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un/a particular:
- Fotocòpia del contracte de lloguer, lísing o rènting entre les parts arrendadora i arrendatària.
d) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos:
- Fotocòpia del contracte de lloguer, lísing o rènting entre l'empresa arrendadora, l'empresa arrendatària i el/la conductor/a principal.
En aquest contracte ha de figurar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle.
Si no hi figura, cal aportar també una fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què consti.
Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar un certificat de l'empresa que autoritzi la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Per fer aquest tràmit no s'accepten contractes o pòlisses d'assegurança provisionals, sol·licituds ni propostes.
e) Si la persona que sol·licita l'alta ha adquirit un vehicle nou o de segona mà o l'adreça del permís de circulació s'ha traslladat a Girona, ha d'aportar la documentació següent:
- Fotocòpia del permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle provisional
- Fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que sol·licita l'alta com a conductora principal del vehicle
Si no es disposa de la documentació definitiva, cal aportar també:
- Fotocòpia del contracte de compravenda
Si és un vehicle nou i no se'n té la documentació definitiva cal afegir la documentació següent:
- L'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en què figuri que la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal del vehicle i que està domiciliada a la ciutat de Girona.

Observacions:
L'alta del vehicle amb tarifa de resident té una vigència de 2 anys.
Es considera resident les persones propietàries d'un vehicle que estan empadronades en algun dels carrers delimitats dins de la zona verda i que estiguin al corrent de pagament de l'IVTM a la ciutat de Girona.
Totes les persones titulars de vehicles que estiguin empadronades Girona i el vehicle de les quals compleixi els requisits seran donats d'alta automàticament i la matrícula del vehicle constarà en una base de dades de l'Ajuntament. Es pot comprovar l'autorització de cada vehicle a l'enllaç web: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/zona_verda/index.html
En tots els casos, el vehicle ha de tenir més de dues rodes, no pot superar les nou places, els 6 metres de longitud i els 3.500 kg de pes màxim autoritzat (PMA).
Entren dins d'aquesta categoria les furgonetes, els tot terreny i minicotxes amb llicència de ciclomotor que tinguin tots els requisits tècnics esmentats.
El pagament de l'estacionament es pot fer a través dels parquímetres instal·lats al carrer o a través del E-park.
Els vehicles elèctrics gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota tributària de les places de caràcter general i amb
preferència als residents.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de baixa d'un vehicle a la zona verda

Més informació
Web zona verda

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010