Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 15:19:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda

Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda

L'objectiu de la zona verda és prioritzar l'estacionament a persones residents a la zona davant dels vehicles procedents de fora. En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, però amb tarifes i horaris diferenciats segons el lloc de residència de la persona usuària i del vehicle que hi pot aparcar.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Per poder tenir donat d'alta un vehicle a la zona verda, és necessari no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament per qualsevol concepte.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda:
- Document identificatiu de la persona interessada

- Indicar la matrícula per a la qual se sol.licita la tarifa de resident de la zona verda
- En cas de canvi de titularitat del vehicle recent, caldrà presentar el "Justificant professional de tramitació de vehicles" registrat electrònicament pel Consell general de gestors administratius

A més a més, segons cada supòsit s'haurà de presentar la següent documentació:

a) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa:
- Fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar també un certificat de l'empresa que autoritzi a la persona que sol·licita la targeta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Si en aquesta pòlissa no hi figura el període o s'ha superat la data de finalització, cal aportar també l'últim rebut.

b) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un/a particular:
- Fotocòpia del contracte de lloguer, lísing o rènting entre les parts arrendadora i arrendatària.

c) Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos:
- Fotocòpia del contracte de lloguer, lísing o rènting entre l'empresa arrendadora, l'empresa arrendatària i el/la conductor/a principal. En aquest contracte ha de figurar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle. Si no hi figura, cal aportar també una fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança en què consti. Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar un certificat de l'empresa que autoritzi la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.
Per fer aquest tràmit no s'accepten contractes o pòlisses d'assegurança provisionals, sol·licituds ni propostes.

d) Si la persona que sol·licita l'alta ha adquirit un vehicle i no es disposa de la documentació definitiva ha d'aportar la documentació següent:
- Fotocòpia del contracte de compravenda
Si és un vehicle nou i no se'n té la documentació definitiva cal afegir la documentació següent:
- L'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en què figuri que la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal del vehicle i que està domiciliada a la ciutat de Girona.

Observacions:
L'alta del vehicle amb tarifa de resident té una vigència de 2 anys.
Es considera resident les persones propietàries d'un vehicle que estan empadronades en algun dels carrers delimitats dins de la zona verda i que estiguin al corrent de pagament de l'IVTM a la ciutat de Girona.
Totes les persones titulars de vehicles que estiguin empadronades Girona i el vehicle de les quals compleixi els requisits seran donats d'alta automàticament i la matrícula del vehicle constarà en una base de dades de l'Ajuntament. Es pot comprovar l'autorització de cada vehicle a l'enllaç web: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/zona_verda/index.html
En tots els casos, el vehicle ha de tributar en concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Girona i que a la fitxa tècnica estigui definit com a turisme, i un nombre de 9 passatgers com a màxim..
El pagament de l'estacionament es pot fer a través dels parquímetres instal·lats al carrer o mitjançant l'aplicació per a mòbil EasyPark.

Tràmits relacionats:
Sol·licitud de baixa d'un vehicle a la zona verda

Més informació
Web zona verda

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010