Ajuntament de Girona

dijous 29 de juliol 2021, 00:25:47

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a quinze hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Consultar a las bases de la convocatòria.

Documentació que cal aportar:

- Contracte de treball signat pel treballador/a i l'empresa, així com, d'acord amb la base 23, l'annex que especifica el finançament públic de la contractació
- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'empresa o entitat
- Informe de dades per a la cotització (IDC) del treballador/a
- Documentació complementària vigent que acrediti el compliment dels criteris de valoració i prelació de les sol·licituds,establertes a la base 10, i contemplats per a l'atorgament de la subvenció:
- Relació nominal de treballadors/es (RNT) o qualsevol altre document acreditatiu del nombre de treballadors/es, com a mínim, en la data de contractació objecte de subvenció.
- Relació de liquidacions de treballadors (RLT) que reflecteixi les bonificacions de la Seguretat Social per a persones amb discapacitat, com a mínim, des del mes posterior a la data de contractació objecte de subvenció.
- Alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), en aquells supòsits en què sigui obligatori, o alta en el règim especial de treballadors/es autònoms/es (RETA). En el cas d'entitats sense ànim de lucre, documentació que acrediti la constitució de l'entitat i la inscripció en el registre corresponent.
- Certificats vigents d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat social, la Generalitat de Catalunya.
- De manera complementària, caldrà que l'empresa presenti la fitxa de creditor/a-dades bancàries mitjançant el tràmit electrònic habilitat a tal efecte en el portal de transparència de l'Ajuntament de Girona.

Legislació
- Bases reguladores per a la concessió de subvencions a la contractació del programa Girona Actua, en règim de concurrència competitiva, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 10 de maig de 2019, publicades al Butlletí de la Província de Girona núm. 111/0, anunci 4595, de 10 de juny de 2019.

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació se sol·licituds.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases convocatòria Subvenció Girona Actua

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010