Ajuntament de Girona

dilluns 21 d'octubre 2019, 06:46:39

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses i entitats de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Es subvencionarà la contractació de treballadors/ores que compleixin els següents requisits:
- Estar empadronat/da al municipi de Girona.
- Trobar-se en situació d�atur o amb un contracte laboral d�un màxim de 15 hores setmanals.
- Estar participant en les accions per a la millora de l�ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d�Ocupació, o fins a un màxim de 6 mesos posteriors a la finalització d�aquestes.
Formar part d�algun dels col·lectius prioritaris detallats a l�Estratègia Catalana per a l�Ocupació 2012-2020, en especial:
- Persones en situació de risc d�exclusió social.
- Persones amb baixa qualificació professional.
- Persones en situació d�atur de llarga durada.
- Joves menors de 30 anys, sense o amb poca experiència laboral.
- Persones treballadores en situació d�atur majors de 45 anys.
- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.
- Persones amb discapacitat.
- No haver prestat serveis a l�empresa o entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.

Documentació que cal aportar:

- Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al registre públic corresponent
- Estatuts i modificacions posteriors
- Alta censal en cas de persones jurídiques, entitats, empresaris/es o professionals individuals
- Escriptura de poders del/ de la representant de l'empresa o entitat
- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'empresa o entitat
- Contracte de treball signat pel treballador/ora i l'empresa
- Document que acrediti el registre del contracte: comunicació contracte-contrat@
- Alta a la Seguretat Social del treballador/ora
- Informe de dades per a la cotització (IDC) del treballador/ora
- Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agècia estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat social, la Generalitat de Catalunya i/o amb les entitats locals on s'ubica la residència fiscal de l'empresa o entitat sol·licitant.
- Fitxa de creditor/a - Dades bancàries

Observacions:
Els terminis per sol·licitar les subvencions es determinaran a la convocatòria.

Legislació
- Bases per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses i entitats de persones en situació d'atur o treballador/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en data de 3 de març de 2016.

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Subvenció 2019

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010