Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 12:41:34

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a quinze hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d'influència.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Requisits previs:
Podran sol·licitar la subvenció les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball a Girona o la seva àrea d'influència que:
- Es trobin al corrent de pagaments tributaris.
- No hagin amortitzat llocs de treball indefinits mitjançant acomiadaments improcedents durant els tres mesos anteriors a la contractació.
- No hagin estat sancionats en matèria d'integració laboral de persones amb disminució, relacions laborals o seguretat i salut en el treball.
- Disposin d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals.
- Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a gestió de subvencions, igualtat de tracte i oportunitats, assetjament per raó de sexe, finances públiques, ajuts de mínims i protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Les entitats amb plantilla superior a 15 treballadors que, havent participat en convocatòries anteriors, no hagin disminuït la plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels treballadors/ores en situació laboral fixa.

Es subvencionarà la contractació de treballadors/ores que compleixin els següents requisits:
- Estar empadronat/da al municipi de Girona.
- Trobar-se en situació d'atur o amb un contracte laboral d'un màxim de 15 hores setmanals.
- Participar en les accions per a la millora de l'ocupabilitat que gestiona el Servei Municipal d'Ocupació.
- Formar part d'algun dels col·lectius prioritaris detallats a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020.
- No haver prestat serveis a l'empresa o entitat contractant amb anterioritat a la data de contractació.

Es subvencionaran els contractes que compleixin els següents requisits:
- Data d'alta del treballador/ora a la Seguretat Social a partir del dia 01/01/2019.
- Qualsevol modalitat de contracte laboral, a excepció dels contractes de treball en pràctiques i els fixes discontinus.
- Durada mínima de 6 mesos.
- Jornada completa o mínim a mitja jornada segons el conveni col·lectiu d'aplicació.
- Condicions de contractació mínimes segons l'oferta de treball explicitada.
- Màxim 5 contractacions subvencionades a l'any per empresa o grup empresarial.

Documentació que cal aportar:

- Contracte de treball signat pel treballador/a i l'empresa, així com, d'acord amb la base 23, l'annex que especifica el finançament públic de la contractació
- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'empresa o entitat
- Informe de dades per a la cotització (IDC) del treballador/a
- Documentació complementària vigent que acrediti el compliment dels criteris de valoració i prelació de les sol·licituds,establertes a la base 10, i contemplats per a l'otorgament de la subvenció:
- Relació nominal de treballadors (RNT) o qualsevol altre document acreditatiu del nombre de treballadors/ess, com a mínim, en la data de contractació objecte de subvenció.
- Relació de liquidacions de treballadors (RLT) que reflecteixi les bonificacions de la Seguretat Social per a persones amb discapacitat, com a mínim, des del mes posterior a la data de contractació objecte de subvenció.
- Alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), en aquells supòsits en què sigui obligatori, o alta en el règim especial de treballadors/es autònoms/es (RETA). En el cas d'entitats sense ànim de lucre, documentació que acrediti la constitució de l'entitat i la inscripció en el registre corresponent.
- Certificats vigents d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat social, la Generalitat de Catalunya.
- De manera complementària, caldrà que l'empresa presenti la fitxa de creditor/a-dades bancàries mitjançant el tràmit electrònic habillitat a tal efecte en el portal de transparència de l'Ajuntament de Girona.

Observacions:
S'obren 2 períodes de presentació de sol·licituds:
Període 1: que comprén des del dia 1 de juny al 15 de juny de 2020
Període 2: que comprén des del dia 1 de desembre al 15 de desembre de 2020

Legislació
- Bases reguladores per a la concessió de subvencions a la contractació del programa Girona Actua, en règim de concurrència competitiva, aprovades per acord de la Junta de Govern Local en data 10 de maig de 2019, publicades al Butlletí de la Província de Girona núm. 111/0, anunci 4595, de 10 de juny de 2019.

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos, comptats a partir del dia de finalització del termini de presentació se sol·licituds.

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Subvenció 2019

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010