Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'agost 2019, 19:41:22

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud de subvenció a la contractació en el marc pel programa Girona Actua

Sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses i entitats de persones en situació d'atur o treballadors/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Les empreses i entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:
- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Generalitat de Catalunya i amb les entitats locals on s'ubiqui la residència fiscal de les empreses i entitats sol·licitants.
- No haver tramitat cap expedient de regulació d'ocupació (ERO) en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció.
- No haver estat sancionada l'empresa o entitat, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb disminució o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
- Disposar d'un sistema d'organització i gestió de la prevenció d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció així com d'acord amb les modificacions posterior introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Complir amb la quota de reserva per a la integració social de persones discapacitades, establerta per la legislació vigent, o aplicar les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
- Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb l'adopció de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, d'acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (LI), i supletòriament la Llei orgànica 3/2007, d'igualtat efectiva entre dones i homes (LOI).
- En cas de tenir 25 o més treballadors/ores incloure, d'acord amb els agents socials, mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir en el centre de treball.
- Declaració de no incórrer en els supòsits de l'article 90 bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
- Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de girona, en cas d'haver-se exhaurit els terminis.
- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínimes (art. 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013).
- No haver amortitzat llocs de treball indefinits durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents, regulacions d'ocupació o acomiadaments objectius.
Tampoc es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d'aquestes tres situacions.

Documentació que cal aportar:

- Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al registre públic corresponent
- Estatuts i modificacions posteriors
- Alta censal en cas de persones jurídiques, entitats, empresaris/es o professionals individuals
- Escriptura de poders del/ de la representant de l'empresa o entitat
- DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'empresa o entitat
- Contracte de treball signat pel treballador/ora i l'empresa
- Document que acrediti el registre del contracte: comunicació contracte-contrat@
- Alta a la Seguretat Social del treballador/ora
- Informe de dades per a la cotització (IDC) del treballador/ora
- Certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agècia estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat social, la Generalitat de Catalunya i/o amb les entitats locals on s'ubica la residència fiscal de l'empresa o entitat sol·licitant.
- Fitxa de creditor/a - Dades bancàries

Observacions:
Hi ha una convocatòria anual que regeix el crèdit pressupostària assignat, la quantia de la subvenció i els terminis corresponents.
Per a més informació:http://www2.girona.cat/ca/smo/gironaactua

Legislació
- Bases per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses i entitats de persones en situació d'atur o treballador/ores amb un contracte igual o inferior a deu hores setmanals, residents i empadronades a Girona en el marc del programa Girona Actua, aprovades per acord de la Junta de Govern Local, en data de 3 de març de 2016.

Termini resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des de la data de presentacióde la sol·licitud

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010