Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:52:55

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca Joaquim Franch

Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca Joaquim Franch

Les ajudes d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca Joaquim Franch:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
La Beca Joaquim Franch s'adreça a aquells centres, col·lectius i entitats que treballen dins l'àmbit territorial de la ciutat de Girona i compleixen els requisits següents:
- Centres educatius no universitaris. Els projectes es poden presentar en candidatura per equips de treball (pares i mares, per alumnes i/o mestres i professors/es) d'un centre o de diversos centres conjuntament. La presentació de la proposta l'efectuarà el consell escolar del centre o centres implicats.
- Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre. Els projectes es poden presentar en candidatura individual, una entitat, i/o col·lectivament, si és un moviment o equip de diverses entitats, o juntament amb centres educatius. La presentació de la proposta l'efectuarà la junta directiva de l'entitat o dels moviments implicats.
- Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixen a aquest efecte. Cal que es constitueixi com a grup de treball, es formalitzi la constitució amb una acta i es presenti a l'Ajuntament i es compti amb el suport/adscripció d'una institució educativa, social o cívica de la ciutat de Girona.
Aquelles persones que es constitueixen en un grup de treball per a optar a la beca hauran presentar, a més a més, l'annex 1.
Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web del Consell Municipal d'Educació: www.girona.cat/cem
Convocatòria tancada.

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010