Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 20:33:43

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació en la convocatòria de la beca Joaquim Franch

Sol·licitud de participació en la convocatòria de la beca Joaquim Franch

Les ajudes d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.

Convocatòria tancada


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

Sol·licitud de participació a la convocatòria de la beca Joaquim Franch:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:
La Beca Joaquim Franch s'adreça a aquells centres, col·lectius i entitats que treballen dins l'àmbit territorial de la ciutat de Girona i compleixen els requisits següents:
- Centres educatius no universitaris. Els projectes es poden presentar en candidatura per equips de treball (pares i mares, per alumnes i/o mestres i professors/es) d'un centre o de diversos centres conjuntament. La presentació de la proposta l'efectuarà el consell escolar del centre o centres implicats.
- Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre. Els projectes es poden presentar en candidatura individual, una entitat, i/o col·lectivament, si és un moviment o equip de diverses entitats, o juntament amb centres educatius. La presentació de la proposta l'efectuarà la junta directiva de l'entitat o dels moviments implicats.
- Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixen a aquest efecte. Cal que es constitueixi com a grup de treball, es formalitzi la constitució amb una acta i es presenti a l'Ajuntament i es compti amb el suport/adscripció d'una institució educativa, social o cívica de la ciutat de Girona.
Aquelles persones que es constitueixen en un grup de treball per a optar a la beca hauran presentar, a més a més, l'annex 1.
Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web del Consell Municipal d'Educació: www.girona.cat/cem

Més informació
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona
Bases i convocatòria

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010