Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:21:30

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública

Sol·licitud d'autorització per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública

Per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública s'haurà de sol·licitar per tal d'obtenir una autorització.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Instància de sol·lcitud d'autorizació i colaboració per realitzar una activitat, si s'escau
- Pla del lloc de la actiivitat (sortida/arribada)
- Pla del recorregut

Observacions:
Cal presentar la instància amb un mínim de 3 mesos d'antelació a la data de l'esdeveniment.
L'Ajuntament de Girona, en el termini màxim de 30 dies, es posarà en contacte amb l'organització (Policia Municipal i/o Esports) per comunicar-los la viabilitat o no de l'esdeveniment i, posteriorment, una vegada concretats tots els detalls, es farà el corresponent decret d'autorització així com la corresponent notificació.
Si es demana col·laboració municipal, cessió de material o per fer difusió de l'activitat... també s'haurà d'omplir el model de sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat.
REQUISITS DE L'ORGANITZACIÓ
- Disposar de voluntariat i/o persones col·laboradores.
- Disposar d'un vehicle de motor (cotxe escombra) que marqui el temps de pas que hagi estipulat la Policia Municipal de Girona.
- Marcar el recorregut.
- Disposar de recursos materials.
ASSEGURANCES
- Assegurança de responsabilitat civil (RC)
Obligatòria per a l'entitat, club o empresa que organitza l'activitat.
- Assegurança d'accident per als participants.
Les persones participants hauran d'acreditar que disposen d'una llicència esportiva federativa o una llicència esportiva escolar.
PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
Les curses esportives amb més de 1.000 participants i les activitats esportives a l'aire lliure, en espais no tancats, amb més de 5.000 persones han de tenir elaborat un pla d'autoprotecció (D. 82/2010. Annex I. C).
Per més informació consulteu el document de protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública.

Més informació
Protocol de curses, marxes, populars i esdeveniments esportius a la via plública

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010