Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:51:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública

Sol·licitud d'autorització per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública

Per a realitzar esdeveniments esportius a la via pública s'haurà de sol·licitar per tal d'obtenir una autorització.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR (OIAC)
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Instància de sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat, si escau
- Plànol del lloc de l'activitat (sortida/arribada)
- Plànol del recorregut

Observacions:
Cal presentar la instància amb un mínim de 3 mesos d'antelació a la data de l'esdeveniment.
L'Ajuntament de Girona, en el termini màxim de 30 dies, es posarà en contacte amb l'organització (Policia Municipal i/o Esports) per comunicar-los la viabilitat o no de l'esdeveniment i, posteriorment, una vegada concretats tots els detalls, es farà el corresponent decret d'autorització així com la corresponent notificació.
Si es demana col·laboració municipal, cessió de material o per fer difusió de l'activitat... també s'haurà d'omplir el model de sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat.
REQUISITS DE L'ORGANITZACIÓ
- Disposar de voluntariat i/o persones col·laboradores.
- Disposar d'un vehicle de motor (cotxe escombra) que marqui el temps de pas que hagi estipulat la Policia Municipal de Girona.
- Marcar el recorregut.
- Disposar de recursos materials.
ASSEGURANCES
- Assegurança de responsabilitat civil (RC)
Obigatòria per a l'entitat, club o empresa que organitza l'activitat.
- Assegurança d'accident per als participants.
Les persones participants hauran d'acreditar que disposen d'una llicència esportiva federativa o una llicència esportiva escolar.
PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
Les curses esportives amb més de 1.000 participants i les activitats esportives a l'aire lliure, en espais no tancats, amb més de 5.000 persones han de tenir elaborat un pla d'autoprotecció (D. 82/2010. Annex I. C).
Per més informació consulteu el document de protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública.

Més informació
Protocol de curses, marxes, populars i esdeveniments esportius a la via plública

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010