Ajuntament de Girona

divendres 9 de desembre 2022, 16:13:25

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

L'Ajuntament de Girona atorga beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona gestionades per Siresa Campus.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
- Haver superat totes les matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic anterior al vigent en la data de la convocatòria de les beques ajuda. En el cas d'estudis universitaris, caldrà haver estat matriculat per un mínim de 60 crèdits.
- Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins el territori de l'estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona.
- Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
- No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Matricular-se per un mínim de 60 crèdits en el període acadèmic objecte de l'ajuda.

Observacions:
Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d'aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.
En concret, s'ofereixen les següents beques ajudes:
- Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100%
- Tres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100%
Les tres places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de juny al 8 de juliol de 2022.

Més informació
Beca SIRESA
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2022 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010