Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 02:46:27

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

L'Ajuntament de Girona atorga beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona gestionades per SIRESA CAMPUS, S.L


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
- Haver superat almenys un 90% dels estudis cursats en l'últim curs acadèmic cursat. En el cas d'estudis universitaris, caldrà haver estat matriculat per un mínim de 30 crèdits.
- Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins el territori de l'estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona.
- Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
- No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Matricular-se per un mínim de 30 crèdits en el període acadèmic objecte de l'ajuda.

Documentació que cal aportar:
- Certificat acadèmic o còpia de les notes obtingudes per totes les matèries de l'últim curs acadèmic cursat. Aquests estudis han d'haver estat cursats amb la màxima anterioritat de 3 cursos acadèmics anteriors, és a dir, el curs acadèmic 2021-2022.
- Certificat d'empadronament en el domicili habitual per a les persones que sol·licitin la beca ajuda per la residència de Girona. En cas que per raó dels estudis estiguin empadronats a la ciutat de Girona, documents acreditatius de l'empadronament dels membres de la unitat familiar en un municipi a més de 15 quilòmetres de la ciutat de Girona i una declaració conforme l'empadronament a la ciutat de Girona de la persona sol·licitant és únicament per raó d'estudis i no per haver deixat de conviure en el nucli familiar.
- Certificat d'empadronament en el domicili habitual per a les persones que sol·licitin la beca ajuda per la residència de Barcelona. En cas que per raó dels estudis estiguin empadronats a la ciutat de Barcelona, documents acreditatius de l'empadronament dels membres de la unitat familiar a la ciutat de Girona i una declaració conforme l'empadronament a la ciutat de Barcelona de la persona sol·licitant és únicament per raó d'estudis i no per haver deixat de conviure en el nucli familiar.
- Declaració conforme no es reben altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda i que en cas que resulti beneficiari/ària d'aquesta convocatòria es renuncia a qualsevol altra beca que es trobi en situació pendent de resolució que pugui ser atorgada per aquest mateix concepte.
- Declaració d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Declaració de trobar-se al corrent en el compliment de les altres obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració del nombre de membres de la unitat familiar, parentiu i edats, acompanyada de fotocòpia del DNI de cada un d'ells/es.
- Declaració d'autorització de consulta de dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres majors d'edat de la unitat familiar.
- Declaració de la renda de l'any 2023 de tots els membres computables de la unitat familiar (En virtut de l'establert a la base V, a la sol·licitud no caldrà adjuntar aquesta documentació perquè preveu l'autorització expressa per sol·licitar les dades personals, de domicili i fiscals corresponents a tots els membres de la família, tot i que l'Ajuntament podrà requerir l'acreditació documental en cas que sigui necessari).
- Declaració del nombre de crèdits pels quals es preveu matricular pel curs acadèmic 2024-2025 o, en el cas que se'n disposi, document acreditatiu de la preinscripció en el centre docent corresponent.

Observacions:
Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de maig al 12 de juny de 2024.

Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d'aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.

En concret, s'ofereixen les següents beques ajudes:
-Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100%
- Tres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100%

Les dues places de Girona seran assignades en la Residència Universitèria Campus de Montilivi, al carrer Mercè Rodoreda i Gurgui, 2.

Les tres places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.

Més informació
Beca SIRESA
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010