Ajuntament de Girona

dimecres 29 de novembre 2023, 15:39:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

L'Ajuntament de Girona atorga beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona gestionades per Siresa Campus.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
- Haver superat almenys un 90% dels estudis cursats en l'últim curs acadèmic cursat. En el cas d'estudis universitaris, caldrà haver estat matriculat per un mínim de 30 crèdits.
- Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins el territori de l'estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona.
- Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
- No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Matricular-se per un mínim de 30 crèdits en el període acadèmic objecte de l'ajuda.

Documentació que cal aportar:
- Certificat acadèmic o còpia de les notes obtingudes per totes les matèries de l'últim curs acadèmic cursat. Aquests estudis han d'haver estat cursats amb la màxima anterioritat de 3 cursos acadèmics anteriors, és a dir, el curs acadèmic 2020-2021.
- Certificat d'empadronament en el domicili habitual per a les persones que sol·licitin la beca ajuda per la residència de Girona. En cas que per raó dels estudis estiguin empadronats a la ciutat de Girona, documents acreditatius de l'empadronament dels membres de la unitat familiar en un municipi a més de 15 quilòmetres de la ciutat de Girona i una declaració conforme l'empadronament a la ciutat de Girona de la persona sol·licitant és únicament per raó d'estudis i no per haver deixat de conviure en el nucli familiar.
- Certificat d'empadronament en el domicili habitual per a les persones que sol·licitin la beca ajuda per la residència de Barcelona. En cas que per raó dels estudis estiguin empadronats a la ciutat de Barcelona, documents acreditatius de l'empadronament dels membres de la unitat familiar a la ciutat de Girona i una declaració conforme l'empadronament a la ciutat de Barcelona de la persona sol·licitant és únicament per raó d'estudis i no per haver deixat de conviure en el nucli familiar.
- Declaració conforme no es reben altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda i que en cas que resulti beneficiari/ària d'aquesta convocatòria es renuncia a qualsevol altra beca que es trobi en situació pendent de resolució que pugui ser atorgada per aquest mateix concepte.
- Declaració d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Declaració de trobar-se al corrent en el compliment de les altres obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració del nombre de membres de la unitat familiar, parentiu i edats, acompanyada de fotocòpia del DNI de cada un d'ells/es.
- Declaració d'autorització de consulta de dades de la persona sol·licitant i de la resta de membres majors d'edat de la unitat familiar.
- Declaració de la renda de l'any 2022 de tots els membres computables de la unitat familiar (En virtut de l'establert a la base V, a la sol·licitud no caldrà adjuntar aquesta documentació perquè preveu l'autorització expressa per sol·licitar les dades personals, de domicili i fiscals corresponents a tots els membres de la família, tot i que l'Ajuntament podrà requerir l'acreditació documental en cas que sigui necessari).
- Declaració del nombre de crèdits pels quals es preveu matricular pel curs acadèmic 2023-2024 o, en el cas que se'n disposi, document acreditatiu de la preinscripció en el centre docent corresponent.

Observacions:
Convocatòria tancada
Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d'aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.

En concret, s'ofereixen les següents beques ajudes:
-Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100%
- Tres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100%
Les dues places de Girona seran assignades en la Residència Universitèria Campus de Montilivi, al carrer Mercè Rodoreda i Gurgui, 2.
Les tres places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.

Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de maig al 12 de juny de 2023.

Més informació
Beca SIRESA
Subvencions, beques i ajuts de l'Ajuntament de Girona

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010