Ajuntament de Girona

dimarts 26 de març 2019, 23:22:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per atorgar beques d'ajudes d'allotjament en residències d'estudiants de Girona i de Barcelona gestionades per Siresa Campus.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
- Haver superat totes les matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic anterior al vigent en la data de la convocatòria de les beques ajuda.
- Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona o ser estudiant universitari resident temporal a la ciutat de Girona desenvolupant estudis o tasques d'investigació universitàries.
- Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
- No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre
concepte.
- Matricular-se per un mínim de 60 crèdits en el període acadèmic objecte de l'ajuda.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de beca i ajut d'allotjament a les residències d'estudiants de Girona i Barcelona:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum
- Certificat acadèmic o còpia compulsada de les notes obtingudes per totes les matèries dels estudis cursats en el curs acadèmic 2015-2016.
- Documents acreditatius d'estar matriculat en el curs acadèmic 2016-2017 en estudis de nivell universitari o en estudis que puguin donar accés a estudis universitaris en el curs acadèmic següent.
- Certificat d'empadronament en el domicili habitual per a les persones que sol·licitin la beca ajuda per la residència de Girona i en el cas dels estudiants universitaris residents temporals a la ciutat de Girona desenvolupant estudis o tasques d'investigació. Aquests darrers, a més del certificat d'empadronament hauran d'acompanyar una declaració donant compte de quin és el domicili habitual de la seva unitat familiar.
- Declaració conforme no es reben altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda i que en cas que resulti beneficiari/ària d'aquesta convocatòria es renuncia a qualsevol altra beca que es trobi en situació pendent de resolució que pugui ser atorgada per aquest mateix concepte.
- Declaració d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
- Declaració de trobar-se al corrent en el compliment de les demés obligacions tributàries i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració del nombre de membres, edats i ingressos bruts de la unitat familiar.
- Declaració del nombre de crèdits pels quals es preveu matricular pel curs acadèmic 2017-2018 o, en el cas que se'n disposi, document acreditatiu de la preinscripció en el centre docent corresponent.

Observacions:
El termini de la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de març de 2017.
Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d'aigua, gas i electricitat ni els serveis opcionals.
En concret, s'ofereixen les següents beques ajudes:
- Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100%
- Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100%
- Dues altres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 50%
Les quatre places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps.

Més informació
Bases de la convocatòria

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010