Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 13:52:10

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de participació al projecte de suport artístic La Marfà

Sol·licitud de participació al projecte de suport artístic La Marfà

Sol·licitud de participació al projecte d'acompanyament artístic La Marfà.
Concessió d'ajuts en espècie a solistes i grups musicals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
a) No haver obtingut ajut en la convocatòria de l'any anterior.
b) Vinculació de les persones o grups sol·licitants amb les comarques gironines.
c) Els sol·licitants han d'haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció
anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona. Estar al corrent del
compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta
d'administracions i amb la Seguretat Social.
d) Les persones jurídiques hauran d'acreditar que els seus objectius i finalitats
estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que optin.
e) Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades a l'execució
del projecte.
f) Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a
l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones
quan alguna d'elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de participació al projecte de suport artístic La Marfà:
- Projecte de l'activitat (si escau)
- Document identificatiu de la persona interessada
- Memòria descriptiva (si escau)
- Altra documentació acreditativa
- Currículum

Observacions:

El sol·licitant haurà d'adreçar-se al webhttps://web.girona.cat/lamarfa i omplir el formulari de sol·licitud de la convocatòria. Una vegada omplert, haurà d'imprimir-ne una còpia per presentar-la al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Girona juntament amb la resta del projecte a presentar.

Hi ha di ferents modalitats de subvenció :
A) Ajuts per a formar part del programa anual d'acompanyament
artístic de La Marfà - Centre de Creació Musical.
B) Ajuts per a primers enregistraments fonogràfics.
C) Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació musical a La Marfà - Centre de Creació Musical.
D) Ajuts per a formar part del programa d'Orquestra Resident de La
Marfà - Centre de Creació Musical.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen, aprovada pel Ple de data 14 de setembre de 2015 i publicada en el BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2015.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
La Marfà
Bases Programa d'acompanyament artístic de La Marfà
Subvencions, beques i ajuts

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010