Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:34:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Comunicació de dades bancàries de creditors/res

Els/les proveïdors/es i altres creditors/es han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistància en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Instància específica
- Fotocòpia del document identificatiu

Observacions:
Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d'obligacions a favor de creditors i creditores de l'Ajuntament de Girona.
Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s'acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.
La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l'Ajuntament de Girona de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.
La fitxa creditora cal que estigui validada per l'entitat financera.
- Els/les creditors/es que siguin persona jurídica han de posar el nom i NIF de la persona representant.

Legislació
- Bases d'execució del pressupost

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010