Ajuntament de Girona

divendres 19 de gener 2018, 04:12:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb contenidor de runa

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb contenidor de runa

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb contenidor de runa


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2018:
Ocupació del sòl de domini públic amb materials o mitjans auxiliars de la construcció:
m2/mes: 5,95 EUR 4,95 EUR 4,95 EUR
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 26,50 EUR

Documentació que cal aportar:

- Plànol d'emplaçament (1/500)
- Plànol d'emplaçament en relació amb els elements estructurals i de mobiliari urbà existents
- Document de pagament del preu públic municipal

Observacions:
Existeixen quatre empreses que tenen conveni amb l'Ajuntament (per ordre alfabètic) són:
- Construccions Aurich - Salt - Tel. 972 401 328
- Construccions Pere Miquel - Girona - Tel. 972 211 657
- Transgrues Salavedra - St Dalmai - Tel. 972 474 364
- Transports Mateu - Girona - Tel. 972 236 917

Els contenidors s'hauran de retirar de la via pública els caps de setmana (dissabtes tarda i diumenges) i festius, i en aquelles dates de festes commemoratives o tradicionals que l'Ajuntament comuniqui.
Els contenidors s'han de pintar dels colors que figuren en la sol·licitud de llicència i s'han de senyalitzar amb l'anagrama o nom de l'empresa i el telèfon.
Els contenidors que es col·loquin sobre la vorera, hauran de deixar com a mínim un pas lliure d'1,5 m d'amplada per a la circulació de vianants. La col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació. Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.
Mensualment s'haurà de trametre a l'Àrea de Via Pública l'Ajuntament, un informe sobre els contenidors que hi ha col·locats amb indicació dels llocs i del període d'ocupació.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010