Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 14:49:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb grua torre

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb grua torre

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb grua torre


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
Si s'aporta primer el GR1, no caldrà a presentar els documents ja presentats a la Generalitat, excepte el projecte que sempre és imprescindible.
Tràmit compartit amb el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat.
Després del muntatge: fotocòpia degudament segellada del GR.1 presentat al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.
Per a la instal·lació de grues-torre desmuntables s'hauran d'observar les prescripcions de les normes sectorials aplicables al cas amb independència de les contingudes en aquesta Ordenança.
Les dades específiques corresponents a una sol·licitud d'instal·lació i ús de grua-torre desmuntable són les següents:
a. Dades de la persona sol·licitant de la llicència d'instal·lació que haurà de facilitar el/la titular de la llicència d'obres o l'empresa constructora. 35
b. Dades de l'empresa instal·ladora, que ha de disposar de les pertinents autoritzacions de l'Administració autonòmica.
Com a norma general, el carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà ultrapassar l'espai acotat pels límits del solar i la tanca de protecció de l'obra. No obstant això, en casos degudament justificats, es podrà admetre que s'ultrapassi el límit frontal de la tanca sempre que, el facultatiu directe de l'obra proposi una solució complementària o que substitueixi l'esmentada tanca, que garanteixi la seguretat de la utilització de la via pública. En el cas que la ploma sobrevoli les finques veïnes o vies públiques està absolutament prohibit que el carro i la càrrega hi passin per sobre.

Legislació
- Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010