Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:18:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o ponts volats


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
Bastides, ponts i ponts volats en general hauran d'estar formades i instal·lades de manera que garanteixin, en tot moment, la seguretat dels/de les treballadors/es i dels/de les vianants. Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes per un sol pis unit, tenir una amplada mínima de 60 cm i ser antilliscants. Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda d'altura superior als 2 m, haurà d'estar protegida en tot el seu entorn amb baranes rígides de 90 cm d'altura mínima, barra intermèdia i plints o entornpeus de 15 cm d'altura mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de materials o eines. El conjunt haurà d'oferir una resistència mínima de 150 kg per metre lineal.
Les bastides s'hauran d'assentar sobre bases sòlides, estables i anivellades. Els elements de repartició de càrregues estaran en funció de les característiques del terreny i de les càrregues que hagin de transmetre, de manera que no se sobrepassi la càrrega admissible del terreny. No es poden recolzar mai les bastides sobre materials trencadissos.
Queda absolutament prohibida la col·locació de falques per salvar desnivells del paviment, només es permet la col·locació de bases regulables (nivelletes). En el cas de que el terreny tingui pendent i mentre no existeixi en el mercat cap element específic, s'autoritzaran excepcionalment falques per salvar els pendents.
Si la instal·lació de la bastida limita l'amplada de la calçada, s'haurà de col·locar senyalització d'estrenyiment de calçada, perill d'obres o limitació de velocitat. A la nit, s'haurà de senyalitzar amb llums que indiquin la ubicació de la bastida.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010