Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 13:45:04

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o pont volat

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb pont o ponts volats


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:

- Document de pagament de preu públic (excepte rehabilitació i pintura)
Si és un pont per a vianants:
-Plànol d'ocupació i de detall
Si és un pont de treball i instal·lació de bastida:
- Plànol d'emplaçament (1/500)
La sol·licitud de llicència per a bastides fixes d'alçada superior a 5 metres haurà d'anar acompanyada de:
a. Plànols firmats per un/a facultatiu/va competent
b. Full d'assumeix de direcció facultativa visada pel corresponent col·legi profesional

Observacions:
Bastides, ponts i ponts volats en general hauran d'estar formades i instal·lades de manera que garanteixin, en tot moment, la seguretat dels/de les treballadors/es i dels/de les vianants. Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes per un sol pis unit, tenir una amplada mínima de 60 cm i ser antilliscants. Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda d'altura superior als 2 m, haurà d'estar protegida en tot el seu entorn amb baranes rígides de 90 cm d'altura mínima, barra intermèdia i plints o entornpeus de 15 cm d'altura mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de materials o eines. El conjunt haurà d'oferir una resistència mínima de 150 kg per metre lineal.
Les bastides s'hauran d'assentar sobre bases sòlides, estables i anivellades. Els elements de repartició de càrregues estaran en funció de les característiques del terreny i de les càrregues que hagin de transmetre, de manera que no se sobrepassi la càrrega admissible del terreny. No es poden recolzar mai les bastides sobre materials trencadissos.
Queda absolutament prohibida la col·locació de falques per salvar desnivells del paviment, només es permet la col·locació de bases regulables (nivelletes). En el cas de que el terreny tingui pendent i mentre no existeixi en el mercat cap element específic, s'autoritzaran excepcionalment falques per salvar els pendents.
Si la instal·lació de la bastida limita l'amplada de la calçada, s'haurà de col·locar senyalització d'estrenyiment de calçada, perill d'obres o limitació de velocitat. A la nit, s'haurà de senyalitzar amb llums que indiquin la ubicació de la bastida.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Compliment Llei 11/2007
Mig

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010