Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:50:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb sac de runa

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb sac de runa

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb sac de runa


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
Ocupació del sòl de domini públic amb materials o mitjans auxiliars de la construcció:
m2/mes: 6,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 26,75 EUR

Documentació que cal aportar:

- Plànol d'emplaçament (1/500)
- Plànol d'emplaçament en relació amb els elements estructurals i de mobiliari urbà existents
- Document de pagament del preu públic municipal

Observacions:
Els sacs s'hauran de retirar de la via pública els caps de setmana (dissabtes tarda i diumenges) i festius, i en aquelles dates de festes commemoratives o tradicionals que l'Ajuntament comuniqui.
Els sacs s'han de pintar dels colors que figuren en la sol·licitud de llicència i s'han de senyalitzar amb l'anagrama o nom de l'empresa i el telèfon.
Els sacs que es col·loquin sobre la vorera, hauran de deixar com a mínim un pas lliure d'1,5 m d'amplada per a la circulació de vianants. La col·locació a la calçada haurà d'efectuar-se en zones d'estacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació.
Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010