Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 01:55:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
Ocupació del sòl de domini públic amb materials o mitjans auxiliars de la construcció:
m2/mes 6,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR
Prorratejable per dies, amb un import mínim de 26,75 EUR

Documentació que cal aportar:

- Plànol d'emplaçament i situació de l'ocupació respecte a la via pública
- Plànol amb planta del tancament amb tots els seus elements

Observacions:
Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i perfectament alineat. El material de la tanca ha de ser opac. Si es construeix amb materials ceràmics, s'haurà de remolinar el costat que dóna a la via pública. L'alçada de la tanca es determinarà en funció de les circumstàncies específiques del lloc.
El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m, però ha de quedar lliure un espai d'1.5 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a vianants d'1.5 m envaeixen la calçada s'hauran de col.locar sobre un plàstic protector del paviment de la calçada i protegir amb una barana subjecte al formigó del suplement del passadís. Quan la tanca sobresurti de la vorera, no es podrà clavar al paviment de la calçada; en aquest cas, la fixació haurà de ser de tal manera que no deteriori el paviment. Excepcionalment, s'autoritzaran amplades de pas de vianants inferiors a l'establerta en aquest article.
Quan les obres deixin d'afectar la planta baixa en voreres d'amplada inferior a 1,75 m, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís, mitjançant una nova sol.licitud.
La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no compleixi aquesta missió, el constructor haurà d'instal.lar a més a més, un element voladís que cobreixi suficientment els elements sortints de l'edifici o, si cal, protegir el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Compliment Llei 11/2007
Mig

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010