Ajuntament de Girona

dilluns 17 de juny 2024, 16:16:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb tancament d'obra


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i perfectament alineat. El material de la tanca ha de ser opac. Si es construeix amb materials ceràmics, s'haurà de remolinar el costat que dóna a la via pública. L'alçada de la tanca es determinarà en funció de les circumstàncies específiques del lloc.
El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m, però ha de quedar lliure un espai d'1.5 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a vianants d'1.5 m envaeixen la calçada s'hauran de col·locar sobre un plàstic protector del paviment de la calçada i protegir amb una barana subjecte al formigó del suplement del passadís. Quan la tanca sobresurti de la vorera, no es podrà clavar al paviment de la calçada; en aquest cas, la fixació haurà de ser de tal manera que no deteriori el paviment. Excepcionalment, s'autoritzaran amplades de pas de vianants inferiors a l'establerta en aquest article.
Quan les obres deixin d'afectar la planta baixa en voreres d'amplada inferior a 1,75 m, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís, mitjançant una nova sol·licitud.
La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no compleixi aquesta missió, el constructor haurà d'instal·lar a més a més, un element voladís que cobreixi suficientment els elements sortints de l'edifici o, si cal, protegir el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010