Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 22:14:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb reserva d'espai

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb reserva d'espai

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb reserva d'espai: per a camió grua, per a càrrega i descàrrega, per a càrrega i descàrrega en carrils de circulació, per a càrrega i descàrrega en zones de càrrega i descàrrega, per a descàrrega de formigó, per gual provisional d'obra i per a treballs amb grua mòbil.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Observacions:
En tots els casos s'ha de permetre i protegir el pas de vianants i permetre l'accés als guals i establiments comercials afectats.
La persona interessada haurà d'exhibir, en cas de requeriment, als agents de la Policia Municipal en el moment de senyalitzar la reserva aquesta autorització i col·locar, si l'ocupació sol·licitada ho requereix, en els llocs sol·licitats els senyals mòbils de prohibit estacionar model (annex 2 OMC) i comunicar-ho a la Policia Municipal (092), amb una anterioritat de 72 hores (3 dies) si és en un carril normal d'estacionament i de 24 hores (1 dia) si és en un carril de zona blava o zona de càrrega i descàrrega, abans de l'ocupació.
L'incompliment d'aquest requisit comportarà que el vehicle que ocupi la reserva autoritzada no es retiri.
En cas de sol·licitud per part d'un/a agent de la Policia Municipal, aquesta autorització s'haurà d'exhibir en el mateix moment d'efectuar la reserva.

Legislació
- Ordenança general de convivència ciutadana i via pública
- Ordenances fiscals i preus públics
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals
Models de senyalització de l'ocupació
Ordenança Municipal de Circulació

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010