Ajuntament de Girona

dimecres 18 de juliol 2018, 10:43:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Catàleg de tràmits  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis

Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis

Les persones promotores poden instar la primera utlització i ocupació parcial dels edificis i les construccions, objecte d'un únic projecte tècnic d'obres autoritzat prèviament, sempre que la part de la qual es tracti compleixi els requisits següents:
a) Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.
d) Altres que estabelixin les ordenances municipals de l'edificació, si s'escau.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2018:
- Habitatges en pisos: 10,25 EUR/unitat
- Edificis unifamiliars: 51,25 EUR/unitat
- Edificis industrials i comercials: 1,20 EUR/m2
- Aparcaments, per plaça: 2,15 EUR
- Aparcament en edifici d'habitatges per plaça: 2,15 EUR
La quota mínima, en tots els casos, és de 51,25 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència de primera utilització i ocupació parcial d'edificis:
- Certificació tècnica d'adaptació a l'ús autoritzat
- Informe favorable de l'execució de les connexions
- Certificat final d'obra de la construcció
- Fotografia de la/les façana/nes de l'edifici
- Documentació gràfica / escrita de les variacions, detalls...
- Certificat de l'empresa de residus
- Certificat tècnic conforme l'estat d'execució de les obres autoritzades permet la utilització i ocupació parcial amb independència de la part de l'edifici no acabat, així com que la utilització i acabament de les obres no s'interfereixen mútuament.
- Identificació específica de l'expedient de llicència d'obres sobre el qual es sol·licita la llicència de primera utilització parcial. Cal detallar i aportar un plànol general amb determinació de la part sol·licitada.
- Certificat tècnic de la finalització de la part d'obra sobre la qual es sol·licita la llicència, i si escau, de la urbanització, signats i visats pels tècnics competents i col·legis professionals pertinets que corresponen als projectes obligatoris.
- Documentació gràfica/escrita de totes les variacions, detalls, etc. que s'hagin realitzat durant l'obra i que no hagin estat objecte de modificació de la llicència concedida, segons el que determina l'article 65 de l'Ordenança.
- Certificat emès per la direcció facultativa que l'obra efectuada s'ajusta a la llicència d'obres atorgada o a les modificacions posteriors autoritzades.
- Justificació del compliment de les condicions especials de la llicència d'obres que puguin correspondre a aquesta fase.
- Còpia de l'informe favorable emès per la companyia subministradora d'aigua i clavegueram, respece a les connexions realitzades, existents i correcte estat de la xarxa prexistent.
- Justificant de la sol·licitud d'alta en el impost de bens immobles de naturalesa urbana o declaració de l'alteració cadastral de la finca, si es el cas.
- Justificant de la sol·licitud de llicència de gual si l'obra contempla l'existència d'una entrada de vehicles
- Certificat de recepció de residus de la construcció, expedit per un abocador autoritzat per la Junta de residus de la Generalitat de Catalunya.

Observacions:
En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions establertes a la legislació urbanística i el planejament vigent.

Legislació
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Ordenances d'edificació del municipi aprovades definitivament per acord del Ple de l'Ajuntament el dia 13 d'abril de 2015 (BOP núm. 82-29/04/15).
- Pla General d'Ordenació Urbana aprovat per Resolució del Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme en data 28 de febrer de 2002, publicat íntegrament al BOP de Girona núm.72, de data 14 d'abril de 2003 i al DOGC núm.4618 de 21 d'abril de 2006.

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Positiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2018 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010