Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:20:19

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'estudi per mediació en habitatge

Sol·licitud d'estudi per mediació en habitatge

Sol·licitud de mediació per part del servei de mediació en habitatge


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE
972 010 202
www.girona.cat/omh/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
Estar empadronat a un habitatge del municipi on es presenta la sol·licitud subjecte de mediació

Documentació que cal aportar:
- DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant i de totes les persones membres de la unitat de convivència
- Llibre de família, si escau
- Vida laboral per a les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
- Justificants d'ingressos de la unitat de convivència, mitjançant: declaració de la renda de l'últim exercici fiscal, contracte de treball, nòmines de l'any en curs, certificats de prestacions/ajuts, ...
- Escriptures del préstec hipotecari o contracte de lloguer
- Sentència de separació
- Documentació judicial, si escau
- Nota simple informativa del registre de la propietat, en cas d'ocupacions


Legislació
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010