Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:16:11

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inclusió d'un habitatge en el programa de mediació per al lloguer social

Sol·licitud d'inclusió d'un habitatge en el programa de mediació per al lloguer social

Sol·licitud d'informació per posar un habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social de l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE
972 010 202
www.girona.cat/omh/

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Document identificatiu de les persones propietàries
- Escriptura de compravenda de l'habitatge
- Nota simple del Registre de la Propietat
- Cèdula d'habitabilitat i certificat energètic
- Butlletí de reconeixement d'Instal·lacions elèctriques
- Últimes factures pagades dels subministraments
- Últim rebut pagat d'Impost de Bens Immobles (IBI)
- Rebuts comunitat propietaris pagats
- Contracte manteniment caldera, si s'escau
- Assegurança multirisc particular, si s'escau
- Compte bancari de les persones propietàries

Legislació
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010