Ajuntament de Girona

divendres 22 d'octubre 2021, 15:13:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'acolliment temporal d'un animal del centre d'acollida

Sol·licitud d'acolliment temporal d'un animal del centre d'acollida

Sol·licitud per acollir temporalment un animal del centre d'acollida.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
La persona o entitat sol·licitant té dret, un cop finalitzat el període d'acolliment, a formalitzar d'adopció de l'animal mitjançant la sol·licitud d'adopció corresponent, i fent efectiu el pagament de la taxa d'adopció que li correspongui segons les ordenances fiscals vigents de l'Ajuntament de Girona.
El termini per a formalitzar l'adopció és de 15 dies a comptar d'ençà que finalitza l'acolliment.
Si la persona acollidora no està interessada a formalitzar l'adopció, té l'obligació de retornar l'animal cedit al centre el mateix dia en què finalitza el període de l'acolliment temporal i sense tenir dret a reclamació.
L'Ajuntament de Girona entrega els gossos desparasitats, vacunats, xipats i registrats a l'ANICOM a nom de l'Ajuntament de Girona, essent les despeses d'aquestes actuacions incloses en la taxa d'adopció.

Legislació
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
- Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
- Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya
- Ordenances fiscals

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010