Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:51:21

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'un lloc de venda de fruites i/o verdures a l'exterior del Mercat del Lleó

Sol·licitud d'un lloc de venda de fruites i/o verdures a l'exterior del Mercat del Lleó

Sol·licitud d'un lloc de venda de productor/a directe de fruites i/o verdures o planter a l'exterior del Mercat Municipal d'Abastaments Mercat del Lleó.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
- Productors directes fixes de fruites i verdures: 30,90 EUR per m.l.
- Productors directes fixes de planter: 8,40 EUR per m.l.
- Venedors d'articles de simple ús: 20,20 EUR per m.l.
- Productors directes eventuals de fruites i verdures, per dia i m.l.: 2,45 EUR

Requisits previs:
- Ser productor/a directe de fruites i/o verdures o planter.

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia de l'escriptura de constitució i estatuts en cas d'entitat jurídica i fotocòpia dels poders i DNI de la persona que la representa
- Fotocòpia íntegra de la declaració única agrària (DUN) en vigència
- Acreditació de formació amb la manipulació d'aliments
- Dues fotografies
- Fotocòpia del darrer rebut de cotització a la Seguretat Social
- En cas d'haver-hi altres membres de la unitat familiar o personal assalariat que l'hagin d'auxiliar o, eventualment, substituir, caldrà aportar fotocòpia del Llibre de Família o del contracte laboral que acreditin aquells vincles, així com els respectius DNI, rebut de cotització a la Seguretat Social, acreditació de formació en la manipulació d'aliments i dues fotografies.

Observacions:
A la sol·licitud caldria identificar el nombre de metres lineals que demana i la previsió de dies setmanals d'assistència.

Legislació
- Ordenança Fiscal i Preus Públics
- Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal d'Abastaments

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010