Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 00:32:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'un lloc de venda de fruites i/o verdures a la parada municipal del Mercat de Majoristes

Sol·licitud d'un lloc de venda de fruites i/o verdures a la parada municipal del Mercat de Majoristes

Sol·licitud d'un lloc de venda de productor/a directe de fruites i/o verdures a la parada municipal del Mercat de Majoristes de Fruites i Verdures (Mercagirona).


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- Ser productor/a directe de fruites i/o verdures

Documentació que cal aportar:

- Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
- Fotocòpia de l'escriptura de constitució i estatuts en cas d'entitat jurídica i fotocòpia dels poders i DNI de la persona que la representa
- DNI de la persona que la representa
- Fotocòpia del l'últim rebut de cotizació a la Seguretat Social
- Fotocòpia íntegra de la declaració única agrària (DUN) vigent
- Acreditació de formació en la manipulació d'aliments
- Dues fotografies

Observacions:
A la sol·licitud caldria identificar el nombre de mòduls de quatre metres quadrats que sol·licita i la previsió de dies setmanals d'assistència.

Legislació
- Ordenança Fiscal i Preus Públics
- Ordenança reguladora del Mercat de Fruites i Verdures

Termini resolució
1 mes

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010