Ajuntament de Girona

dilluns 29 de novembre 2021, 18:54:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia d'obertura per centres de culte

Comunicació prèvia d'obertura per centres de culte

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura la persona interessada posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat de centre de culte segons la Llei 16/2009.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals: 1.086,25 EUR

Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi
- L'activitat de desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un/a tècnic/a competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).
- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, consulteu quadre d'activitats, columna "informe previ en matèria d'incendis, a l'apartat: "més informació", de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a) Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis
b) Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.
- Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats.

Documentació que cal aportar:
Comunicació prèvia d'obertura per centres de culte:
- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)
- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic (si escau)
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)

Observacions:
La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Altra informació d'interès:
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

Legislació
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiment oberts al públic i dels espectacles públics, de 5 de juliol de 2016
- Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte

Termini resolució
No hi ha resolució. Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exigir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi conten.

Silenci administratiu
-

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010