Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 01:13:05

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud Projectes Singulars

Sol·licitud Projectes Singulars

Els projectes singulars són una de les modalitats dels programes de diversificació curricular a secundària consistents en una mesura específica d'atenció a la diversitat de l'alumnat de segon cicle d'ESO (3r i 4t) en risc de fracàs escolar. Aquests programes es duen a terme mitjançant un conveni establert entre l'Ajuntament, el Departament d'Ensenyament i els centres educatius de secundària de la ciutat.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els centres educatius de secundària públics i privats de la ciutat

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Documentació que cal aportar:

Especificacions de la documentaició a aportar:
- Projecte Singular, si escau
- Renovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Girona per al Projecte Singular del centre, si escau
- Alta d'alumnes i informes psicopedagògics de cadascun/a dels que participen en el Projecte Singular durant el curs escolar vigent, si escau
- Baixa d'alumnes en el Projecte Singular durant el curs escolar vigent, si escau
- Acord de col·laboració de les empreses, si escau
- Declaració responsable de les empreses en relació amb delictes contra la llibertat, la indemnitat sexual i el tràfic d'éssers humans, si escau
- Declaració responsable d'alumnes en relació amb delictes contra la llibertat, la indemnitat sexual i el tràfic d'éssers humans, si escau
- Memòria del projecte singular del curs escolar vigent, si escau

Observacions:
Caldrà presentar la documentació que correspongui segons el tràmit que es vol realitzar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Termini resolució
No procedeix

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010