Ajuntament de Girona

dissabte 22 de juny 2024, 05:51:48

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'Informació dels membres corporatius

Sol·licitud d'Informació dels membres corporatius

Tots els membres de la Corporació tenen dret a obtenir els antecedents, dades o informacions que es trobin en poder dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per a l'exercici de les seves funcions, així com d'accedir als expedients administratius, antecedents i qualsevol altre tipus de documentació que obri en els arxius i dependències municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els/les regidors/es o grups polítics

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Observacions:
Quan la sol·licitud impliqui l'elaboració d'un nou document, tals com informes, relacions, llistats o de qualsevol altra naturalesa anàloga, la seva autorització tindrà caràcter discrecional, i el seu termini de contestació es decidirà per l'Alcaldia en funció de les característiques del document a elaborar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat definitivament a la sessió plenària de 13 de novembre de 2017.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- RD 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
- DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Termini resolució
La sol·licitud haurà de ser resolta en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud, o de 4 dies hàbils si aquest darrer termini resulta més beneficiós.

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010