Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 03:01:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'Informació dels membres corporatius

Sol·licitud d'Informació dels membres corporatius

Tots els membres de la Corporació tenen dret a obtenir els antecedents, dades o informacions que es trobin en poder dels serveis de la Corporació i resultin necessaris per a l'exercici de les seves funcions, així com d'accedir als expedients administratius, antecedents i qualsevol altre tipus de documentació que obri en els arxius i dependències municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Els/les regidors/es o grups polítics

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica

Observacions:
Quan la sol·licitud impliqui l'elaboració d'un nou document, tals com informes, relacions, llistats o de qualsevol altra naturalesa anàloga, la seva autorització tindrà caràcter discrecional, i el seu termini de contestació es decidirà per l'Alcaldia en funció de les característiques del document a elaborar.

Legislació
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat definitivament a la sessió plenària de 13 de novembre de 2017.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- RD 2568/1986, de 28 de novembre, per el que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
- DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Termini resolució
La sol·licitud haurà de ser resolta en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud, o de 4 dies hàbils si aquest darrer termini resulta més beneficiós.

Silenci administratiu
Positiu

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010