Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:08:26

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura dels Cementiris municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes d'obertura de la sepultura d'origen i de destí quan es tracti de sepultures dels Cementiris municipals de Girona, i si cal, la de reducció de despulles de cada sepultura, establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura d'origen o bé persona beneficiària solament amb motiu d'una inhumació imminent.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari de la sepultura, en cas de tractar-se de sepultures dels cementiris municipals de Girona.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.
- L'exhumació d'un cadàver (menys de cinc anys) per al trasllat entre diferents cementiris o per incineració, s'haurà de tramitar a través d'una empresa funerària, ja que requereix un tractament especial, com pot ser, canvi de fèretre, preparació del cadàver per metge/essa forense, etc...
- L'exhumació de restes cadavèriques (més de cinc anys) per al trasllat entre diferents cementiris o per incineració, requerirà l'autorització d'exhumació de cadàvers i trasllat de restes emesa pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Per això, un cop presentada la sol·licitud d'exhumació a l'Ajuntament, aquest emetrà un certificat de les inhumacions que consten a la sepultura que li serà necessari presentar al departament de Salut per tal que li expedeixi l'esmentada autorització. Una vegada es tingui aquesta autorització caldrà presentar-la a l'Ajuntament per a poder finalitzar el tràmit d'exhumació.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'exhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres d'una sepultura:
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- Autorització de la persona titular de la sepultura destí (si escau)
- Autorització d'exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament Sanitat de la comunitat autòma (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura d'origen
- Títol original del dret funerari de la sepultura destí
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació".

Observacions:
- De l'1 de juliol al 30 de setembre no s'autoritzarà cap exhumació de cadàver o restes cadavèriques per trasllat a un altre cementiri.
- Per obrir la sepultura cal haver transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...)
- En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de 48 hores.
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que en realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Ordenances fiscals i preus públics
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010