Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:05:07

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reversió del dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud de reversió del dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals

Sol·licitud de reversió del dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals, a favor de l'Ajuntament de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Per a la reversió del dret funerari d'una sepultura a favor de l'Ajuntament de Girona, es calcularà si correspon devolució a favor de la persona sol·licitant, segons el que s'estableix a les Ordenances fiscals i preus públics.
En el cas que hi hagi inhumacions a la sepultura caldrà abonar la taxa corresponent de dret d'obertura per exhumació de restes i la de reducció de despulles i neteja de la sepultura.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura o bé, en cas que la persona titular sigui difunta, ser-ne la persona beneficiària.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.
- En cas que el destí del cadàver i/o restes cadavèriques inhumades a la sepultura sigui fora del cementiri caldrà haver sol·licitat previ a aquest tràmit la corresponent sol·licitud d'exhumació.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de reversió del dret funerari d'una sepultura dels Cementiris municipals o Cementiri Nou:
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
- Partida literal de defunció o justificant que la persona titular és difunta (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- DNI/NIE de la persona interessada
- Document justificatiu del dret com a persona beneficiària
- Document de renúncia de la resta de persones beneficiàries (si escau)
- DNI/ NIF de les persones que renuncien (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació".

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Ordenances fiscals i preus públics
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Declaració de renúncia al dret funerari d'una sepultura

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010