Ajuntament de Girona

dilluns 6 d'abril 2020, 14:41:36

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de renovació o renovació amb traspàs de titularitat del dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris municipals o Cementiri nou

Sol·licitud de renovació o renovació amb traspàs de titularitat del dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris municipals o Cementiri nou

Sol·licitud de renovació o renovació amb traspàs de titularitat del dret funerari temporal d'una sepultura dels Cementiris municipal o Cementiri Nou.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Renovació: taxes de renovació del dret funerari i d'expedició de títol establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.
Renovació amb traspàs de titular: taxes de traspàs de titularitat, de renovació del dret funerari i d'expedició de títol establertes a les Ordenances fiscals i preus públics.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura o bé, en cas que la persona titular sigui difunta, ser-ne la persona beneficiària.
- Haver finalitzat el termini de concessió del dret funerari de la sepultura.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de renovació o renovació amb traspàs de titularitat del dret funerari temporal d'una sep:
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
- Partida literal de defunció o justificant que la persona titular és difunta (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- DNI/NIE de la persona interessada
- Document justificatiu del dret com a persona beneficiària
- Document de renúncia de la resta de persones beneficiàries (si escau)
- DNI/ NIF de les persones que renuncien (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació".

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona.
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Renúncia al dret funerari d'una sepultura
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Ordenances fiscals i preus públics

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010