Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:11:29

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'inhumació de cadàver o cendres en una sepultura dels cementiris municipals

Sol·licitud d'inhumació de cadàver o cendres en una sepultura dels cementiris municipals

Sol·licitud d'inhumació de cadàver o cendres en una sepultura dels cementiris municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes d'obertura de la sepultura per a inhumació i si cal la de reducció de despulles establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Per obrir una sepultura cal haver transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...)
- Per a la inhumació d'un cadàver, en cas que la persona titular del dret funerari de la sepultura sigui difunta, s'autoritzarà la inhumació instant a la persona que sol·licita la inhumació el traspàs de titularitat del dret funerari a favor de qui hi tingui dret com a persona beneficiària.
- Per a la inhumació de cendres, en cas que la persona titular del dret funerari de la sepultura sigui difunta, caldrà haver-se autoritzat el traspàs de titularitat del dret funerari a favor de qui hi tingui dret com a persona beneficiària.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari de la sepultura, en cas contrari s'haurà de sol·licitar la renovació del dret funerari.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud d'inhumació de cadàver o cendres en una sepultura dels cementiris:
- Autorització d'exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament Sanitat de la comunitat autòma (si escau)
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- DNI/NIE de la persona interessada
- Autorització de la persona titular de la sepultura destí (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
- Certificat mèdic de defunció (si escau)
- Certificat d'incineració del crematori
- Llicència per donar sepultura emesa pel Registre Civil o el jutjat competent (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació".

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.
En el títol del dret funerari s'hi faran constar els registres de les inhumacions.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona.
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari d'una
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Ordenances fiscals i preus públics

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010