Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:07:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de reinhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres a una sepultura dels Cementiris municipals procedent d'un altre cementiri no municipal o altre lloc

Sol·licitud de reinhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres a una sepultura dels Cementiris municipals procedent d'un altre cementiri no municipal o altre lloc

Sol·licitud de reinhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres a una sepultura dels Cementiris municipal procedent d'un altre cementiri no municipal o altre lloc.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes d'obertura de la sepultura destí, i si cal, la de reducció de despulles, establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura destí.
- No haver finalitzat el termini de la concessió del dret funerari de la sepultura.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.
- La reinhumació d'un cadàver (menys de cinc anys), per trasllat entre diferents cementiris, s'haurà de tramitar a través d'una empresa funerària, ja que requereix un tractament especial, com pot ser, canvi de fèretre, preparació del cadàver per metge/essa forense, etc.
- La reinhumació de restes cadavèriques (més de cinc anys), per trasllat entre diferents cementiris, requerirà previ l'autorització d'exhumació de cadàvers i trasllat de restes emesa pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o d'altres Comunitats Autònomes.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de reinhumació per trasllat de cadàver, restes cadavèriques o cendres a una sepultura:
- Autorització d'exhumació de cadàver i trasllat de restes emesa pel Departament Sanitat de la comunitat autòma (si escau)
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- DNI/NIE de la persona interessada
- Autorització de la persona titular de la sepultura destí (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
- Certificat mèdic de defunció (si escau)
- Certificat d'incineració del crematori
- Llicència per donar sepultura emesa pel Registre Civil o el jutjat competent (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació".

Observacions:
- De l'1 de juliol al 30 de setembre no s'autoritzarà cap reinhumació de cadàver o restes cadavèriques.
- Per obrir una sepultura cal haver transcorregut més de dos anys des de la data de l'última inhumació si es tracta de cadàvers compresos en el grup II o de cinc anys si es tracta de cadàvers del grup I (còlera, pesta, diftèria...)
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Ordenances fiscals i preus públics

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010