Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 19:27:57

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicació prèvia per a la instal·lació de tanques

Comunicació prèvia per a la instal·lació de tanques

La instal·lació de tanques, està subjecte al règim de comunicació prèvia a l'Ajuntament del tipus 2, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons Ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Comunicació prèvia per a la instal·lació de tanques:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Documentació gráfica que inclogui justificació expressa del compliment dels parámetres urbanístics d'aplicació, pressupost detallat i plànols
- Pressupost

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD
Les intervencions en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística estan subjectes a llicència urbanística prèvia.
Totes aquelles actuacions previstes en els articles 6.1 i 6.2 les quals requereixin l'informe preceptiu d'una altra administració pública quedaran sotmeses al règim de llicència urbanística.

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Més informació sobre els tràmits d'obres

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010