Ajuntament de Girona

dissabte 24 d'octubre 2020, 17:16:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència d'obra de construcció d'edificis de nova planta

Sol·licitud de llicència d'obra de construcció d'edificis de nova planta

Sol·licitud de llicència d'obra de construcció d'edificis de nova planta, està subjecte al règim de llicència a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.


Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:
La taxa que s'ha de pagar és en funció del pressupost:
Pressupostos fins a 6.000 EUR: 117,70 EUR
Presupuestos de més de 6.000 EUR hasta 10.000 EUR: 187,05 EUR
Pressupostos de més de 10.000 EUR fins a 35.000 EUR: 219,20 EUR
Pressupostos de més de 35.000 EUR fins a 50.000 EUR: 313,15 EUR
Pressupostos de més de 50.000 EUR: 501,15 EUR

L'impost de construccions i obres és el 3,99% del pressupost.

Taxa pel distintiu municipal: 25,30 EUR.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència d'obra de construcció d'edificis de nova planta:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Projecte tècnic visat (suport electrònic)
- Direcció facultativa
- Identificació del/ de la constructor/a de l'obra
- Estudi de seguretat
- Document d'acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat
- Designació del coordinador/a de seguretat i salut

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Més informació sobre els tràmits d'obres

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010