Ajuntament de Girona

dissabte 23 d'octubre 2021, 19:45:39

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística, està subjecte al règim de llicència a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la legislació urbanística d'aplicació.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals:
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada de l'execució d'un pla parcial: 7,35 EUR
Per cada parcel·la resultant de la llicència de parcel·lació derivada d'altres actuacions: 14,95 EUR
Cerificat de no necessitat de llicència de parcel·lació. Per cada parcel·la objecte de certificat: 14,95 EUR

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau)
- Plànol de situació
- Document d'acceptació firmat per un gestor de residus autoritzat
- Memòria justificativa de l'actuació
- Proforma document públic
- Plànol de parcel·lari de la finca
- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques

Observacions:
La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar mitjançant suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Més informació
Modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació
Ordenances d'edificació
Més informació sobre els tràmits d'obres

 

© 2021 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010