Ajuntament de Girona

dimarts 17 de setembre 2019, 16:26:42

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva inclosos en els padrons anuals, podran fer-se efectius en període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals dins de l'exercici d'acreditament.


Obtenir instància     Tramitar en línia

On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
- S'han d'incloure tots els tributs de cobrament periòdic anual de l'exercici en curs a què estigui obligat la persona contribuent.
- L'import mínim del total de rebuts ha de ser de 50 �.
- S'han de domiciliar els pagaments en un únic compte bancari.
- No tenir deute pendent en període executiu.
- No haver perdut el dret a gaudir d'aquest sistema de pagament en els dos anys anteriors o en tres anys anteriors alternatius.
- El termini per acollir-se al sistema de pagament a terminis per l'any 2020 es fins el dia 4 de novembre de 2019. L'acolliment al sistema de pagament a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que la persona interessada no hi renunciï de forma expressa abans de l'1 de novembre i continuï complint els requisits.
- La persona interessada podrà seleccionar entre una periodicitat de pagament de 10, 5 o 3 terminis al llarg de l'any, que es concretaran en el corresponent calendari de cobrament a aprovar anualment.
- L'import de cada termini serà el resultat de dividir l'import total dels tributs periòdics pagats l'any anterior pel número de terminis corresponent. La regularització de la diferència que resulti amb l'import total dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què resulti obligada la persona contribuent en l'any en curs es regularitzarà en l'últim termini. Es tramitaran d'ofici les devolucions que resultin a favor de la persona contribuent.
- L'incompliment de pagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d'aquest sistema de pagament.

 

© 2019 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010