Ajuntament de Girona

diumenge 23 de juny 2024, 02:38:54

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva inclosos en els padrons anuals, podran fer-se efectius en període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals dins de l'exercici d'acreditament.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant:
- Oficina Virtual tributària de l'Ajuntament de Girona
- Seu Electrònica de l'Ajuntament de Girona
- Presencialment:
- A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona
- l'Oficina d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament de Girona (OAMR)
-Correu postal
- A les oficines d'assistència en matèria de registre i als registres electrònics generals de :
a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
- L'import mínim del total de rebuts ha de ser igual o superior a 100 euros. L'import mínim de cada fracció és de 10 euros.
- Cal domiciliar els pagaments en un únic compte bancari i acreditar la titularitat d'aquest compte.
- No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.

Observacions:
- El pla personalitzat de pagament es cobrarà en 10 terminis mensuals, del 5 de gener al 5 d'octubre, o immediat hàbil posterior, de l'any en curs, amb les següents condicions:
- Les sol·licituds presentades fins el 5 de desembre o immediat hàbil posterior, es cobraran en 10 terminis.
- Les sol·licituds presentades en una data posterior a la indicada en el punt anterior i fins el 20 de maig o immediatament hàbil posterior, es cobraran els mesos que restin fins l'octubre a l'any en què tingui efectes.
- L'acolliment al Pla de pagament personalitzat comportarà la baixa de les ordres de domiciliacions bancàries existents.
- L'acolliment al sistema de pagament a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que la persona interessada no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.
-L'import de cada termini serà el resultat de dividir l'import total dels tributs periòdics pagats l'any anterior pel número de terminis corresponent. La regularització de la diferència que resulti amb l'import total dels tributs de venciment periódic i notificació col·lectiva del contribuent de l'any en curs es regularitzarà a partir del moment en què s'aprovin els padrons esmentats, en els terminis que restin fins el mes d'octubre. Les devolucions a favor del contribuent es tramitaran d'ofici.
- El pla personalitzat de pagament es cobrarà en 10 terminis mensuals, del 5 de gener al 5 d'octubre, o immediat hàbil posterior, de l'any en curs, amb les següents condicions:
- En qualsevol moment l'interessat podrà efectuar el pagament d'una sola vegada de totes les quotes vençudes.
- Per obtenir un certificat d'estar al corrent de pagament de qualsevol dels tributs que es paguin per aquesta modalitat, serà necessari que s'hagi realitzat el pagament íntegre del tribut en qüestió.
- L'incompliment de pagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d'aquest sistema de pagament.
- Es podrà sol·licitar de nou l'acolliment al sistema de pagament a terminis per a l'exercici següent, sempre que es compleixin els requisits previs abans esmentats.

Legislació
- Art. 65 Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
- Art. 44 i següents del Real decret 939/2005 de 29 de juliol, Reglament general d recaptació.
- Art. 25 TER Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic.

Termini resolució
6 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010