Ajuntament de Girona

dimarts 7 d'abril 2020, 12:24:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Comunicat de pla personalitzat de pagament de tributs

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva inclosos en els padrons anuals, podran fer-se efectius en període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals dins de l'exercici d'acreditament.


Obtenir instància     Tramitar en línia

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Observacions:
- S'han d'incloure tots els tributs de cobrament periòdic anual de l'exercici en curs a què estigui obligat la persona contribuent.
- L'import mínim del total de rebuts ha de ser de 50 EUR.
- S'han de domiciliar els pagaments en un únic compte bancari.
- No tenir deute pendent en període executiu.
- No haver perdut el dret a gaudir d'aquest sistema de pagament en els dos anys anteriors o en tres anys anteriors alternatius.
- El termini per acollir-se al sistema de pagament a terminis per l'any 2020 es fins el dia 4 de novembre de 2019. L'acolliment al sistema de pagament a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que la persona interessada no hi renunciï de forma expressa abans de l'1 de novembre i continuï complint els requisits.
- La persona interessada podrà seleccionar entre una periodicitat de pagament de 10, 5 o 3 terminis al llarg de l'any, que es concretaran en el corresponent calendari de cobrament a aprovar anualment.
- L'import de cada termini serà el resultat de dividir l'import total dels tributs periòdics pagats l'any anterior pel número de terminis corresponent. La regularització de la diferència que resulti amb l'import total dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què resulti obligada la persona contribuent en l'any en curs es regularitzarà en l'últim termini. Es tramitaran d'ofici les devolucions que resultin a favor de la persona contribuent.
- L'incompliment de pagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir d'aquest sistema de pagament.

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010