Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 15:10:15

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització de venda de productes del sector d'alimentació artesana per al Mercat de Nadal

Sol·licitud d'autorització de venda de productes del sector d'alimentació artesana per al Mercat de Nadal

Sol·licitud per a l'obtenció de l'autorització de venda de productes d'alimentació a la via pública per al Mercat de Nadal.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
- Alta al padró de l'IAE, en el cas de no ser local
- Fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social com a autònoms
- Carnet d'artesà
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil
- Si és tracta de venda d'alimentació s'ha d'aportar el registre sanitari
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària
- Acreditació formació en manipulació d'aliments
- Declaració responsable


Observacions:
Convocatòria tancada
A la declaració responsable es deixa constància que s'està en possessió de tota la documentació necessària per a l'exercici de l'activitat. Aquesta declaració la trobareu a la instància específica del tràmit.

Legislació
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona
- Ordenança Tècnicosanitària sobre Condicions Higièniques dels Establiments i Parades que venen Aliments i Begudes a la Via Pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Reglament de fires i mercats al carrer de Girona
Informació fires i mercats al carrer
Ordenances fiscals

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010