Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:16:31

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per formar part del sector d'alimentació artesana del Mercat de Nadal

Sol·licitud per formar part del sector d'alimentació artesana del Mercat de Nadal

Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de parades del sector d'alimentació artesana durant el Mercat de Nadal a la plaça de la Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal de l'any 2024, amb la possibilitat de pròrroga per a les edicions 2025, 2026 i 2027.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Podrà concórrer a la licitació persona interessada que realitzi la seves activitats dins l'àmbit d'alimentació artesana. S'entén per artesania alimentària, l'activitat d'elaboració i transformació de productes per a l'alimentació que compleixin amb els requisits que assenyala la normativa i que durant tot el seu procés productiu estan subjectes a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes mitjançant petites produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà.

L'activitat de l'adjudicatari ha d'estar inclosa dins el "Repertori d'oficis d'artesania alimentària" de l'annex 2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària:
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-delpjur/?documentId=403855&language=ca_ES

Tanmateix, podran ser adjudicataris els interessats que acreditin realitzar una activitat alimentària interessant als efectes d'aquestes bases tot i que siguin d'altres famílies.

Com fer-ho:
Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica.

Període de sol·licitud del 8 d'abril al 6 de maig de 2024 (ambdós inclosos).

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
- Alta al padró de l'IAE, en el cas de no ser local
- Fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social com a autònoms
- Carnet d'artesà
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil
- Si és tracta de venda d'alimentació s'ha d'aportar el registre sanitari
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària
- Acreditació formació en manipulació d'aliments
- Declaració responsable


Observacions:
La documentació a adjuntar a la sol·licitud és tota la documentació necessària per tal de poder puntuar els "Criteris per a la valoració de les sol·licituds" especificats a l'article 9è de les presents bases. Els punts que no es puguin valorar per manca de documentació justificativa no podran ser esmenats a l'interessat/da i es valoraran amb zero punts.

Legislació
- Bases reguladores
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona
- Ordenança Tècnicosanitària sobre Condicions Higièniques dels Establiments i Parades que venen Aliments i Begudes a la Via Pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
2 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Bases reguladores BOP 67 del 05/04/2024
Reglament de fires i mercats al carrer de Girona
Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010