Ajuntament de Girona

dissabte 15 de juny 2024, 22:12:00

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud pel programa d'incubació de videojocs de El Modern. Centre Audiovisual i Digital

Sol·licitud pel programa d'incubació de videojocs de El Modern. Centre Audiovisual i Digital

El programa d'incubació de videojocs consisteix en la dotació de beques destinades a equips o estudis que estiguin en procés de disseny i desenvolupament d'un videojoc.
El programa d'incubació de videojocs GameGi té per objectiu fomentar la creació d'empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, a través del suport a la formació, la creació, la producció i la publicació de videojocs.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
Poden optar als ajuts persones físiques o jurídiques, que presentin projectes de videojocs que compleixin amb els requisits exigits en les bases. També hi podran optar les agrupacions de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits a les bases. En aquest cas, caldrà presentar la documentació de tots els membres de l'agrupació i el model d'acord per la presentació conjunta fent constar els compromisos assumits per cada membre de l'agrupació així com l'import de l'ajut aplicable a cadascuna de les persones, les quals nomenaran la persona que actuarà com a representant de l'agrupació durant tot el procés.

En el cas que es concedeixi l'ajut, cada membre tindrà condició de persona beneficiària i, com a tal, haurà d'acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la LGS.

El Programa d'incubació de videojocs d'El Modern està adreçat a equips de recents graduats (grau universitari o cicle formatiu) en estudis relacionat amb el disseny i/o desenvolupament de videojocs, a equips emergents en vies de professionalització i a empreses del sector que necessitin un acompanyament en els seus projectes per iniciarse en el sector dels videojocs. Les persones o equips sol·licitants han d'atendre a les formacions i assessoraments de la incubadora com a mínim de 6 a 8 hores per setmana, a més, cal disposar de temps i la flexibilitat horària suficient per poder desenvolupar el projecte amb garanties.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d¿1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l¿estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Requisits previs:
REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:
- Les persones sol·licitants hauran d'estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
- Es poden presentar equips de programadors/es, dissenyador/es i desenvolupador/es de videojocs, que presentin un Game Design Document (GDD) i la resta de documentació descrita a l'apartat 12 de les bases específiques per accedir al programa d'incubació de videojocs
- Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes i actives, i hauran d'acreditar que els seus objectius estatuaris estan relacionats amb la finalitat de l'ajut.
- En tots els casos, en el supòsit que la sol·licitud la presenti una persona diferent a la persona beneficiària, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.
- Cada persona o equip sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud per convocatòria.
- Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d'incubació de videojocs de El Modern. Centre Audiovisual i Digital en la convocatòria de l'any anterior.
- Les persones sol·licitants han d'haver justificat en temps i formar qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
- Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d¿elles es trobi en alguna d'aquestes situacions.
- No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

Observacions:
CONVOCATÒRIA 2024:
El termini per presentar sol·licituds és del 26 d'abril al 17 de maig de 2024.

Hi ha unes bases específiques reguladores i una convocatòria anual.

Legislació
- Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona

Tràmits relacionats:
Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts
Declaració d'acceptació de subvenció o ajut
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Tramesa de documentació complementària

Més informació
Acord d'agrupació de persones. Presentació conjunta

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010