Ajuntament de Girona

dijous 7 de desembre 2023, 13:43:13

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud per participar a l'adjudicació de la llicència d'ocupació de la via pública per instal·lar la Fira-mercat de l'artesania i l'alimentació per Fires de Sant Narcís

Sol·licitud per participar a l'adjudicació de la llicència d'ocupació de la via pública per instal·lar la Fira-mercat de l'artesania i l'alimentació per Fires de Sant Narcís

Sol·licitud per participar a l'adjudicació de l'autorització per ocupar un espai de domini públic per ús privatiu per a la instal·lació de les parades de la Fira-Mercat de l'Artesania i l'Alimentació de Sant Narcís durant les Fires de Girona.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques amb plena capacitat jurídica, i que tinguin l'habilitació empresarial i recursos necessaris per garantir la correcta execució de l'objecte d'aquest concurs.

Com fer-ho:
Per internet a través del següent enllaç:
https://contractacio.girona.cat/licitacion/licitaciones/detalle?id=654097

Observacions:
El termini per presentar les sol·licituds és del dia 30 de setembre al 9 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.
La presentació de la sol·licitud suposa, per part de l'interessat/da l'acceptació íntegra i incondicionada de les Bases.
Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la sol·licitud, es comunicarà a les persones interessades, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per tal que en el termini de 10 dies hàbils ho resolguin, esmenin la falta o acompanyin els documents preceptius.
No s'esmenaran documents que manquin per a la valoració dels "Criteris per a la valoració de les sol·licituds" especificats al punt 7 de les bases. Els criteris que no es puguin valorar per manca d'informació es puntuaran amb zero punts.

Més informació
Bases

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010