Ajuntament de Girona

dissabte 20 de juliol 2024, 16:18:52

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de concessió del dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris municipals

Sol·licitud de concessió del dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris municipals

Sol·licitud de concessió d'un dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris municipals.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes de concessió del dret funerari i d'expedició de títol establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Caldrà presentar també la sol·licitud d'inhumació i/o exhumació i/o reinhumació.


Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de concessió del dret funerari temporal d'una sepultura dels cementiris:
- DNI/NIE de la persona interessada

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament. Un cop fet el pagament es farà entrega del títol expedit.
La concessió es sol·licita en el moment que s'ha de fer una inhumació d'un cadàver o cendres, o bé per a la reinhumació d'un cadàver, cendres o restes cadavèriques procedents d'una sepultura del mateix o diferent cementiri o d'un altre lloc.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Autorització de representació
Ordenances fiscals i preus públics

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010