Ajuntament de Girona

dimecres 12 de juny 2024, 18:18:58

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud d'autorització o pròrroga de venda productes d'alimentació a la via pública

Sol·licitud d'autorització o pròrroga de venda productes d'alimentació a la via pública

Sol·licitud per a l'obtenció de l'autorització de venda de productes d'alimentació a la via pública.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Documentació que cal aportar:
- Alta al padró de l'IAE, en el cas de no ser local
- Fotocòpia de l'alta a la Seguretat Social com a autònoms
- Carnet d'artesà
- Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil
- Si és tracta de venda d'alimentació s'ha d'aportar el registre sanitari
- Declaració responsable en matèria de salut alimentària
- Acreditació formació en manipulació d'aliments
- Declaració responsable


Observacions:
Convocatòria tancada
A la declaració responsable es deixa constància que s'està en possessió de tota la documentació necessària per a l'exercici de l'activitat. Aquesta declaració la trobareu a la instància específica del tràmit.

Legislació
- Reglament de Fires i mercats al carrer de Girona
- Ordenança Tècnicosanitària sobre Condicions Higièniques dels Establiments i Parades que venen Aliments i Begudes a la Via Pública
- Ordenances fiscals i preus públics

Més informació
Ordenances fiscals
Reglament de fires i mercats al carrer de Girona

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010