Ajuntament de Girona

dijous 6 d'agost 2020, 15:47:28

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

És un impost obligatori sobre la titularitat d'un vehicle.


Obtenir instància


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:

TURISME
- De menys de 8 HP 25,24 EUR
- De 8 a 11,99 HP 67,24 EUR
- De 12 a 15,99 HP 142,40 EUR
- De 16 a 19,99 HP 178,00 EUR
- De 20 i més HP 224,00 EUR

AUTOBUSOS
- De menys de 21 places 165,68 EUR
- De 21 a 50 places 235,84 EUR
- De més de 50 places 294,92 EUR

CAMIONS
- De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 84,08 EUR
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrerga útil 165,68 EUR
- De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil 235,84 EUR
- De més de 9.999 Kg de carrega útil 294,92 EUR

TRACTORS
- De menys de 16 HP 35,32 EUR
- De 16 a 25 HP 55,12 EUR
- De més de 25 HP 165,68 EUR

REMOLCS I SEMI-REMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De més de 750 i menys de 1.000 Kg de càrrega útil 35,32 EUR
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 55,12 EUR
- De més de 2.999 Kg de càrrega útil 165,68 EUR

ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors 8,84 EUR
- Motocicletes fins a 125 cc 8,84 EUR
- Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 15,04 EUR
- Motocicletes de más de 250 fins 500 cc 30,20 EUR
- Motocicletes de más de 500 fins 1.000 cc 60,24 EUR
- Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 EUR

Documentació que cal aportar:

- Document identificatiu
- Fitxa tècnica del vehicle
- En cas que el vehicle es doni d'alta a nom d'una empresa s'ha de dur la còpia del NIF de l'empresa.

Observacions:
L'impost l'ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010