Ajuntament de Girona

diumenge 29 de març 2020, 03:00:08

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Tràmits i serveis  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

És un impost obligatori sobre la titularitat d'un vehicle.


Obtenir instància

IMPORTANTLa Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 estableix, en relació a la suspensió dels terminis administratius, que queden suspesos els terminis i s'interrompen els plaços per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.

Si heu presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona per a la realització d'alguna actuació, la tramitació d'aquesta ha quedat suspesa. En cas que vulgueu portar a terme igualment l’actuació s'ha de sol·licitar EXPRESSAMENT. Haureu de presentar una nova instància al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona que inclogui aquest text:

"D'acord amb allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 sol·licito no suspendre la tramitació de l'expedient corresponent a la sol·licitud presentada en data 00/00/2020 i amb número de registre 2020..... per l'empresa ......".

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.

En el cas de sol·licitud de noves autoritzacions caldrà que a la sol·licitud hi feu constar EXPRESSAMENT:

"Tenint coneixement d'allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d'aquesta sol·licitud que presento."

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s'autoritzarà la realització de l'actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d'emergència.

L'òrgan competent acordarà, mitjançant resolució motivada, una vegada manifestada la seva conformitat que no es suspengui el termini, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos greus en els dreta i interessos de l'interessat en el procediment.


On adreçar-se:
OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals 2020:

TURISME
- De menys de 8 HP 25,24 EUR
- De 8 a 11,99 HP 67,24 EUR
- De 12 a 15,99 HP 142,40 EUR
- De 16 a 19,99 HP 178,00 EUR
- De 20 i més HP 224,00 EUR

AUTOBUSOS
- De menys de 21 places 165,68 EUR
- De 21 a 50 places 235,84 EUR
- De més de 50 places 294,92 EUR

CAMIONS
- De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 84,08 EUR
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrerga útil 165,68 EUR
- De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil 235,84 EUR
- De més de 9.999 Kg de carrega útil 294,92 EUR

TRACTORS
- De menys de 16 HP 35,32 EUR
- De 16 a 25 HP 55,12 EUR
- De més de 25 HP 165,68 EUR

REMOLCS I SEMI-REMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De més de 750 i menys de 1.000 Kg de càrrega útil 35,32 EUR
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 55,12 EUR
- De més de 2.999 Kg de càrrega útil 165,68 EUR

ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors 8,84 EUR
- Motocicletes fins a 125 cc 8,84 EUR
- Motocicletes de més de 125 fins 250 cc 15,04 EUR
- Motocicletes de más de 250 fins 500 cc 30,20 EUR
- Motocicletes de más de 500 fins 1.000 cc 60,24 EUR
- Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 EUR

Documentació que cal aportar:

- Document identificatiu
- Fitxa tècnica del vehicle
- En cas que el vehicle es doni d'alta a nom d'una empresa s'ha de dur la còpia del NIF de l'empresa.

Observacions:
L'impost l'ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2020 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010