Ajuntament de Girona

dijous 18 de juliol 2024, 01:21:44

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Cal abonar l'impost dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria, que tinguin el domicili del seu permís de circulació en el terme municipal de Girona.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Segons ordenances fiscals

Documentació que cal aportar:
Alta de l'impost de vehicles de tracció mecànica:
- Document identificatiu de la persona interessada
- Fitxa tècnica del vehicle
- Justificació de la petició (si escau)
- Instància específica degudament emplenada.
- En cas d'altes per primera adquisició cal adjuntar la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI o NIF
-Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
-Justificants que originin l'exempció, si s'escau

Observacions:
L'impost l'ha de pagar la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle en el permís de circulació.
Hi ha exempcions i bonificacions de pagament de la taxa, recollides en el Capítol III de les Ordenances Fiscals 2020 de l'Ajuntament de Girona.
En els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle la quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals. En qualsevol altre cas, la quota és anual i irreductible.

Legislació
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Més informació
Ordenances fiscals

 

© 2024 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010