Ajuntament de Girona

dilluns 6 de febrer 2023, 00:06:50

Català   |   Castellano

Portada   |   Mapa Web   |   Ajuda

Us trobeu a:   Seu electrònica  » Serveis en línia  » Registre electrònic  » Catàleg de tràmits. Tots els tràmits de la A a la Z  »  Sol·licitud de traspàs de titularitat del dret funerari d'una sepultura dels cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de traspàs de titularitat del dret funerari d'una sepultura dels cementiris municipals o Cementiri Nou

Sol·licitud de traspàs de titularitat del dret funerari d'una sepultura dels cementiris municipals dels cementiris municipals o Cementiri Nou.


Obtenir instància     Tramitar en línia


On adreçar-se:
OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE OAMR
972 419 010
www.girona.cat/ic

A qui va adreçat:
- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:
- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònica general
- Als registres electrònics generals de:

a)L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Cost del servei:
Taxes de traspàs de titularitat del dret funerari i d'expedició del títol establertes a les Ordenances fiscals i preus públics vigents.

Requisits previs:
- Ser la persona titular del dret funerari de la sepultura o bé, en cas de titular difunt, ser-ne la persona beneficiària.
- No haver finalitzat el termini de concessió del dret funerari de la sepultura.
- Estar al corrent de pagament de la taxa anual pel servei de conservació de cementiris.

Documentació que cal aportar:
Sol·licitud de traspàs de titularitat del dret funerari d'una sepultura dels cementiris:
- Declaració de pèrdua o sostracció (si escau)
- Partida literal de defunció o justificant que la persona titular és difunta (si escau)
- Títol original del dret funerari de la sepultura
- DNI/NIE de la persona titular actual de la sepultura
- DNI/NIE de la persona interessada
- Document justificatiu del dret com a persona beneficiària
- Document de renúncia de la resta de persones beneficiàries (si escau)
- DNI/ NIF de les persones que renuncien (si escau)
Consultar les especificacions de la documentació a aportar a l'apartat "més informació"

Observacions:
Gestió tributària generarà les liquidacions de les taxes les quals es notificaran a la persona sol·licitant per tal que realitzi el pagament.

Legislació
- Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona.
- Reglament dels cementiris municipals
- Ordenances fiscals i preus públics

Termini resolució
3 mesos

Silenci administratiu
Negatiu

Més informació
Autorització de representació
Especificacions de la documentació a aportar
Declaració de pèrdua o sostracció del títol del dret funerari
Renúncia al dret funerari d'una sepultura
Ordenances fiscals i preus públics

 

© 2023 Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010